اصراف در مصرف آب, ایجاد بحران نو

Posted on at


       آب ماده ی زندگی بخش که نقش به سزایی را در تداوم حیات بشر بازی می کند.از آبیاری شروع و تا نظافت و نوشیدن و بسا مورد های دیگر را می توان نام گرفت که H2O در آن منحیث زیر بنا نقش آفرینی می کند و می توان ادعا کرد که زندگی بدون آب محال است.       بحث امروز من نه روی انواع آب ها و نه هم مقدار آب و خشکه در روی کره ی زمین است بل فقط می خواهم که با قلم خویش آب های نوشیدنی و آبی که برای مصرف روزمره کاربرد دارد و نتیجه ی اصراف در آن رابازتاب دهم.


    آری !


    بازهم می خواهم تکرار کنم که آب یعنی زندگی و بی آبی به معنای ..............


     در کشور عزیز ما همه می دانند که آب چیست, از چی ترکیب شده است و چندین مطلب دیگر مرتبط به آب, اما متاسفانه در مصرف آن زیاده روی می کنند.روزانه من خود شاهد استفاده ی بی مورد از آب هستم, می بینم که چگونه از اکثر خانه ها پایپ های آب بیرون کشیده شده است و بی موجب از آب استفاده می شود, به طور مثال هنگامی که موتر خود را می شویند به جای این که در وقت عدم ضرورت, آب را ببندند, برعکس آب به حال خود جاریست و آقای ............ مصروف شستن موتر خود است.می توانم دهها نمونه از این نوع مثالها را برای شما دوستان بگویم, اما نه عاقلان را اشاره بس .     با چنین مصرف هیچ کسی نیست که در مورد آینده ی آن بیاندیشند. به نظر من اگر چنین حالت دوام پیدا کند دیر نخواهد بود که افغانستان در پهلوی مشکل های دیگر خود یک معظل جدی دیگر را نیز رو به رو شود.


     عدم مجرا سازی برای فاضل آب خود نیز مشکلی است که باعث آلوده شدن آب آشامیدنی می شود, پس با در نظر داشت این که آب های آشامیدنی از روزی به روز ملوث می شود دوم اینکه اکثر خانه ها چاه آب حفر می کند و سوم اصراف در مصرف آب باعث این می شود که منبع های زیر زمینی آب رو به کم شدن بگیرند و به طور عموم سطح آب پایین بیاید که این خود مشکل بسیار بزرگی است زیرا که از یک سو کشور ما محاط به خشکه است و دوم انیکه آب های طبیعی کشور ما به کشورهای همسایه سرازیر می شود و ما از آن بهره ی غیر قابل ملاظه ای را می کنیم.


     بنا برین برای جلوگیری از یک فاجعه ی دیگر بایستی برای گردان آب های طبیعی کشور فکری کرد که انجام آن در حد ما نه بلکه در اختیار و صلاحیت دولت عزیز ما سات ولی در حصر خود ما می توان که بالای چگونه مصرف آب دلسوزانه عمل کرد تا باشد که کشور مرفع, آباد, و خرم داشته باشیم.


نویسنده : فرزاد صالحی


 


 About the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160