سيل اشك

Posted on at


اي موجو دي هستي قشنگ ترين زيبايي


وجودم انقدر در مهر محبتت گرفتار شده است.


دلم ميخواهد  برايد بي گريم انقدر برايد بيگريم.


كه اسمان وزمين نيز به گريه آيند.


 


ميخواهم سر در زانو ات گذاشته تو با دستاني زيبايت نوازش كني.


من با نوازش هاي كه آنرا دوست دارم به خواب بروم.


مادرم توبهترين كس در زندگي ام هستي.


من براي اينكه باتو باشم زندگي اين دنيا را قبول كرده ام.


زندگي كه من آنرادر لبخند تو فدا مي كنم.


   در تمام زندگي فقط آن لحظه كه ا حساس ميكنم      كه خوشبختم.


آن لحظه است    كه جرقه هاي مهرمحبت را در اعماق قلب تو احساس


ميكنم وبس.........


 


محبتم با تو چنانان است كه هنگامي وداع .


اشك ميرزم ترا ميسبارم به خدا .


هيچگاه تنها يي را با بودنت احسا س نكردم مادرم.


دلم ميخواهد بيگريم آنقدر بيگريم كه سنگ آب شود.


نميدانم آيا من فرزندي خوبي هستم


حالا رفته رفته احساس ميكنم دوراز تو در فراق تو زيستن.


زندگي برايم چه بارگران خواهد بود.


ازت ميخواهم برگرد  برگرد.


ديگر طاقت دوريت را ندارم.


                                                  ترتيب كننده شگوفه صديقي.About the author

160