نگذار

Posted on at


 

تو فکرنکن این دنیا بیهوده آفریده شده

زندگی کردن تو در این دنیا بی معنا است

فکر نکن تو تنها زندگی میکنی و تنها هستی

حالا نمیدانی اما بعد ها خواهی دانست

کسانی هستند بخاطر تو زندگی میکنند

زندگی کردن را در لبخند تو معنی میکنند

چه فرق میکند تو دلیلی برای زندگی کردن نداری

اما کسی هست که تو دلیل زندگی کردنش هستی

تو برایش توانایی میدهی تا زندگی کنند

زندگی که آن فقط در نگاه تو میبیند

او با داشتن نگاه های تو خوش است میخواهد زنده بماند

نگذاز قسمی که تو تنها هستی او نیز تنها بماند

اگر تو تنهایی را حس کرده باشی که چقدر سخت است

هیچگاه هیچوقت نمیگذاری او تنها بماند

نگذار او تنها به خاطر تو تنها بماند

نگذار رویاهایش را بگیری

رویاهایی که با آن زندگی میکند

نگذار...

نویسنده :شگوفه صدیقیAbout the author

160