ارزش زن

Posted on at


زن میتوانند نقش یک مادر خانم دختر خواهر را دریک جامعه بازی کنند.در افعانستان امروزه در مقابل زن ها بی احترامی میشود ولی در کشور های پیشرفته خارج این طور نیست بلکه درمقابل زن ها به بسیار احترام برخورد میشود. بعضی از انسان های نادان و جاهل می گوید که زن برای خانه پیدا شوده است که فقط در خانه کار کنند وحق بیرون رفتن از خانه را ندارد


.....


حضرت محمد(ص) فرموده است که زن در هر کار سهم گرفته میتوانند که به مفاد یک جامعه تمام شود


زن به مثابه مادر در پرورش وتربیت افراد نقش بارز واساسی دارددر یک حدیث شریف امده است که دختری به خدمت پیامبر امد وگفت که پدرم برای عثیت و اعتبار خود من را به عقد ازدواج پسر برادرش دراورنند بدون اینکه از من نظر بخواهد پیامبر  گفت که اختیار ازدواج دست خودت است میتوانی این ازدواج را قبول نکنی دختر گفت این عمل پدرم را قبول میکنم فقط میخواستم  به فهمم که اختیار شان دست پدران شان نیست.....


روز هشتم مارچ روز جهانی زن در این روز زنان با هرنوع زور و زورگویی که علیه زنان صورت میگرد مبارزه میکنند


(به امید ان روزی که حق زنان در کشور عزیز ما رعایت گردد ومورد احترام قرار بگیرد)  


ومن الله توفیقAbout the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160