تلسکوب چیست؟

Posted on at


کلمه تلسکوب از واژه یونانی تلسکوبین کرفته شده تله بمعنای دور وکوبین بمعنای دیدن است.


پس تلسکوب وسیله ای است کا باآن میتوان فواصل دور را دید.


تلسکوب دو نوع است.


1-تلسکوب چشمی


تلسکوب رادیویی


تلسکوب های چشمی نیز دونوع است.


نوع انکساری ونوع انعکاسی


.


اانکساری از لوله تستوانه ای توخالی تشکیل شده که یک غدیسیه در انتهای آن قرار دارد.این عدیسیه را میتوان به همرا لوله حرکت داد.عدیسیه که درمقابل چشم قرار میگیرد عدیسیه چشمی نامیده میشود.نوریکه از چشم می آیدبرعدیسیه تصویری تابیده وتصویری بزرگ شده از چشم ایجاد میشود.


تلسکوب انعکاسی:یک آینه مقهر تجهیز گردیده که نور باز تاب شده ازچشم راجمع آوری نموده واز آن تصویری میسازدتلسکوب پهنای رادیوی وامواج رادیویی منعکس شده از اجرام آسمانی به وسیله یک آینه فلزی جمع آوری شده سپس باکمک وسایل الکتروکی مورد مطالعه قرار میگیرد.


اندازه یک تلسکوب رابانظر عدسی تصویری آن می سنجیم.هر چه قطر عدسی تصویری بزرگ تر باشدفاصله ایکه تلسکوب قادر به دیدن چشم است بیشتر میشود


.


اولین تلسکوب دنیا بوسیله هانس لیپرسی هلمندی درسال1608 ساخته شد.لیکن او نتوانست برای این اختراع خود حق امتیاز بگیرد.وقتی گالیله اینرا فهمید درسال 1609 تلسکوب جدیدی ساخت وامتیاز اختراع آن را گرفت.باوجود اینکه تلسکوب گالیله ظاهر زشتی داشت اما میتوانست اشیاه دور راپس از 33 برابر بزرگتر کردن ببیند.گالیله باکمک تلسکوب خود بسیاری از اجرام آسمانی مانند سطع کره ماه/قمرهای سیاهی مشتری وحلقه های ستاره کیوان /راه شیری وغیره را مورد مطالعه قرار داد.


پس ازآن انواع مختلف تلسکوب ساخته شد.درسال 1928 یک تلسکوب انعکاس با قطر 200 متر بر روی کوهی پالوما واقع در کالیفورنیا نصب شد


درحال حاظریک تلسکوب انعکاسی به قطر234 ساخته شداین دو تلسکوب بزرگترین وقویترین تلسکوب های دنیا هستند.


تلسکوبی نیز باقطر48 مت دردانشگاه عثمانی هندوستان نصب شده که این تلسکوب درمطالعه بروی ستارهگان وسیارات بسیار مفید بوده اند


.


در قرن بیستم تلسکوب پهنای رادیویی زیادی ساخته شده است انها منعکس کننده های  بشقابی فلزی بزرگ دارندکه انتن نامیده میشود.آنها امواج رادیویی راازاجرام سماوی جمع آوری میکنند.پس این امواج به گیرنده انتقال یافته وپس از تصویب مورد مطالعه قرار میگیرد.این تلسکوب هادرهرنوع آب وهوا خوب کار میکند.بزرکترین تلسکوب دنیادرکنارچودرل بانک چشایر درانگلستان نصب شده وقطرآنتن آن 85 متر است.About the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160