فاسد کننده های جامعه یا انسان های حیوان گشته

Posted on at


متاسفانه در این اواخر در افغانستان حوادث نا گوار رخ می دهد که شاهد آن بوده ایم یکی از عوامل این حوادث بی توجه یی دولت بوده است


همچنین چندین دهه که در افغانستان جنگ بود زنان و دختران از حقوق خویش بر خوردار نبودند و آرادی شان سلب گردیده بود اما حالا که کمی از آن وضیعت رهای پیدا کردند مورد آزار و اذیت دیگران قرار می گیرند چنانچه طبقه ذکور آن ها را آرام نگذاشته و موجب نگرانی شان می گردند. و وضیعت چنان خراب شده که نه تنها این که دختران و خانمان جوان را مورد آزار واذیت جنسی مردان قرار می گیرند بلکه  کودرکان و خوردسالان نیز شکنجه می کنند اگر چه آنها طفل اند مردان مظلومیت شان را ندیده بر خلاف اسلام آنها را به چشم بد می نگرند


.


وبر طفل که هنوز عاقل و بالغ تجاوز می کنند پس بر بزرگان هیچ رحم ندارند که خود این ین گناهی بزرگ است چنین اشخاص اند که با ندیده گرفتن حقوق دیگران و چشم پوشی از گناه همچین عمل زشت و ناروا را انجام می دهند که چنین کار های باعث برهم خوردن نظم کشور شده و کشور را به طرف فساد و کارهای ناروا می کشاند . متاسفانه این کار ها بر چندین زن مسلمان گذشته و می گذرد و دولت هم چندان توجه خاص بر این کار ها نمی کند و اگر این افراد ظالم دستگیر هم شوند با رشوط دادن بعد از چند روز پس رها می گردند که این حقوق را در جامعه نشان میدهد طوری که چند روز پیش یک طفل خورد سال توسط چند تن مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت و جانش را از دست داد


.About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160