تار ابریشم ازچه بدست میآید؟

Posted on atتخم ابریشم دربین یک جعبه ازخارج صادرمیشود.مقدار چندگرام تخم ابریشم دربین جعبه درفصل بهار اول سال برج (حمل) کشیده میشود. تخم ها دربین یک تکه بسته میشود.مدت بیست روز الی بیست وپنج روز در گردن یا یخن انسان(زن)آویزان میشود که ازحرارت وگرمی بدن انسان تخم ها زنده شدهمی شده وبه پیله تبدیل میگردد


.
مواد خورراکه کوخ پیله چیست؟/
موادخوراکه تخم پیاه همان برگ های توت میباشد که به مدت نود روز که سه ماه میشود کوخ پیله تار میاندازد،وبه دور خودمیبافد که دراخیر تبدیل به پیله میشود


.
بعدا ازپیله ها تخم بدست میآید که ازآن تارابریشم میسازند


.
پیله هارا در یک دیگ کلان انداخته وجوش میدهند وقتی که خوب جوش خورد،آنها را ازدیگ کشیده آنهارا خشک میکنند ببعدازخشک شدن نرم میشود که به پنبه یا پخته تبدیل میشود.وازآن تار بدست میآید وسپس ازآن تار تکه یا دستمال بافته میشود که به نام تکه های ابریشمی ودستمال ابریشمی یاد میکنند واین هم یک نوع صنایع مردم کشور مامیباشد که از آن هم درداخل هم در خارج ازکشور استفاده میکنند


.About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160