انتخابات وضرورت آگاهی

Posted on at


 


درنظام های سیاسیی مردم سالارانتخابات ارزشی بسیاربالای دارد. وانتخاب کردن ازجمله حقوق اساسی افراد محسوب می شود. گرچند انتخابات به مفهوم خاص ان درگزینش اولیای اموریا گرداننده گان امورسیاسی به کارمی رود، اما؛انتخابات یا انتخاب کردن معنی بیشترازاین دارد وازچندجهت حایز اهمیت است، که به صورت کوتاه به برخی  ان ها اشاره می شود.انتخابات وفرد محوری:


به یک معنابرگزاری انتخابات به معنای ارزش گذاری به فردفرجامعه است. احترام به فرد درنتیجه ی فرایند اصلاحات وتغییرات وتحولات اجتماعی- سیاسی طولانی حاصل شده است. دریک جامعه ی که بر اساس ارزش های دموکراتیک بنا یافته است، هرفرد دنیای خودش است  که بادنیای فرد دیگر تفاوت های بسیاردارد. گذشتن ازنیازها ضرورت ها وارمان های ان ویاقربانی کردن ان به خاطرچیزی یاکسی درمخالفت بادموکراسی ومردم سالاری قرار دارد. فردی که دراین گونه جامعه زنده گی می کند دارا ی کرامت، صاحب اندیشه ودارای برنامه های جدی درمسایل حیات وزنده گی است. برآورده ساختن نیازها وضرورت های فرد دراولیت، وظایف ومسوولیت های گردانند گان امور قراردارد.چنین فردی که دارای اندیشه است درمسیرزنده گی آگاهانه گام برمی دارد ودرساختن سرنوشت خودودیگران احساس مسوولیت می کند حق انتخاب هم دارد.انتخابات ومشارکت درامور:


یک وجه معنای انتخابات به مفهوم مشارکت فردفردجامعه درامورمختلف زنده گی است. انتخابات بیان گراین است که تمام فرایند های امورسیاسی ،اقتصادی، فرهنگی واجتماعی براساس اندیشه ها وتصمیمات افرادومشارکت آنان صورت می گیرد. شرکت افراد درمسایل وسهم گیری انان یک امرلازمی است. درغیراین صورت تصمیم گیری یک فرد،جریان یاگروه به جای همه افراد درمخالفت به انتخابات قرا ردارد. ویا حد اقل انتخابات معنای اصلی خودراازدست می دهد. برعکسی نظام های استبدادی وتوتالیتر که، فقط یک شخص یا حزب خاص برسرنوشت همه حکومت می کند ودیگران متیع وفرمان برداران انهااست. به نحوی دیگران دراین نظام هاانسان های فاقد اختیار اندیشه وصلاحیت های تصمیم گیری در زنده گی تلقی می شوند.


ادامه دارد


نویسنده : عوض فرهنگ                               2013-09-27About the author

mohammad14ewaz

Mohammad ewaz one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160