دختران نبايد درنكاح وانتخاب همسر اجبارشوند :

Posted on atحضرت ابن عباس رضي الله عنهما ميفرمايد : دخترباكره ي آمد نزد پيامبر عليه السلام ، و ياد آورشد كه پدرش ميخواهداورا به ازدواج دهد درحاليكه خودش ازاين پيوند ناراضي است ، پيامبر صلي الله عليه وسلم براي آن دختر را مخيرنمودنددر ( انتخاب همسر وازدواجش ) .
متأسفانه يكي ازمشكلات جامعه ي ما ، اجبارنمودن دختران باكره و بالغه ازطرف پدر ، برادر ويا كسي ديگر است ، با ازدواج نممودن باشخصي كه دختر ، به آن رضايت ندارد .
اين عمل بسياربد وزشت ، هم ازنظرشرعي وهم ازنظرقانوني نوعي ظلم وتعدّي به حقوق مسلّم دختر ميباشد

.
ازنظرشرعي :
آيات دراين موردوجود دارد وهمچنين احاديث فراواني ، ولي ماچون اينجا يك حديث را گلچين كرديم پيرامونش بحث مي نمائيم بناءً به همان حديث فوق اكتفاء مينمائيم .
شريعت اسلامي براي هيچ كس به شمول پدر اجازه نمي دهد كه دخترش را به نكاح كسي درآورد كه آن دختربه اين نكاح رضايت ندارد ، حتي فقهاي اسلامي ميفرمايند : كه اگردختري به نكاحي راضي نباشد ، وپدرش وياكسي ديگراورا به نكاح كسي دربياورد ، حتي ايجاب وقبول هم شده باشد ؛ دخترحق داردكه به خاطرفسخ اين نكاح به قاضي مراجعه كرده وقاضي هم بايداين نكاح را فسخ نمايد

.

( عقد ازدواج تنهاباكسب رضايت كامل وبدون اجبارواكراه طرفين منعقدميگردد ) .
سخني باپدران :
پدران گرامي !
بدون شك ازدواج عقدي است دائمي ميان دختر وپسر ، دخالت سوء شمابخاطرمنافع شخصي واجتماعي خودتان ضربه ي محكمي است ، برزندگي دو زوج ، اين را بايدبدانيد كه شمانيستيدكه باآن شخص زندگي ميكنيد بلكه همان دختربيچاره است كه هيچ تمايلي باآن شخص مورد نظرشما ندارد .
آياشماازخداي متعال نمي ترسيدكه صاحب حق را ازحقش محروم ميكنيد ؟
آيا نمي دانيداين كار شماباعث ازبين رفتن دخترشماوبربادرفتن شادي اززندگي اش وحتي وسيله ي زائل شدن زندگي دخترتان كه جگرگوشه شماست ، ميگردد ؟
آيا شمامثل كساني نخواهيدبود ، كه دختران شان را زنده به گورميكردند ، ودخترشان جلوي روي شان جان ميداد ؟
چه بسا دختراني كه بخاطرهمان تعصّبات پوچ وقوم گرائي پدرشان فداشدند ، وچه بسيارپدراني هستندكه بخاطراينكه دخترشان را بكسي وعده دادندبايد به اين قول خود بياستند،اگرچه دخترشان بااين نكاح راضي نباشد ، خيلي ازدختران بيچاره درهمين راه فداشدندچون پدرشان نميخواهدازاين عمل زشتش دست بكشد

.

پدران گرامي !

بازندگي دختران خود بازي نكنيد ، وآنهارا بدون رضايت شان به كسي ندهيد ! شايد بگوئيد جواب مردم را چه بدهيم ؟ ولي من ازشما مي پرسم كه بااين ظلم تان جواب الله عزوجل را چي ميدهيد ؟ حالاقضاوت پيش شما ، كه جواب دادن براي الله سخت تر است ؟ ويا براي مردم ؟ . وآيا شماباآن شخص زندگي ميكنيد يادخترتان ؟ اگردخترتان زندگي ميكند پس اين اجبار چيست ؟ .
چه بسا دختراني كه بخاطرهمين عمل زشت پدرشان سالها رنج كشيدند وياخداي نكرده به خود كشي وفرار روي آوردند .

پس پدران عزيز !

اگرازخداميترسيد ؟ اگر نميخواهيدحقوق بندگان خدارا ضائع كنيد ؟ اگرميخواهيد خداوند جل جلاله وپيامبرصلي الله عليه وسلم ازشما راضي باشند ؟ اگرميخواهيد كه بعد ازمرگ تان كه حق است وحتماً هم ميميريد ، حداقل كاري كنيد كه دعاي نيك فرزندتان دنبال تان باشد ؟ اگرميخواهيد به سرنوشت يك انسان بازي نكنيد ؟ اگرميخواهيدسرخ روي وسرافراز دردنيا وآخرت باشيد ؟ وووو .... پس ازاين عمل دست بكشيد ! ودختران تان را بدون رضايت به كسي ندهيد وحق آنان را درانتخاب همسر ازايشان سلب نكنيد .
وبدانيد كه روزي عمرتان تمام ميشود ! پس بخاطر رضايت فلان شخص : چه قوم باشد يا بيگانه ، زندگي دخترتان را خراب نكنيد

.

سخني بادختران !

وقتي ماميگوئيم كه پدر ويا هركس ديگر حق به ازدواج دادن شما را به زور ندارد ، به اين معني نيست كه شماهم هركس وناكس را انتخاب نمائيد .
شماهم بايد متوجه باشيد كه همسري را انتخاب كنيدكه همانندشما وخانواده تان باشد كه دراصطلاح شرعي به آن ( كفوّ ) ميگويند . چون اگركفوّ شما وخانواده شمانباشد وليّ وسرپرست شما به شمول پدرحق فسخ نكاح را شرعاً دارند .
پس درانتخاب همسرخيلي تلاش به خرج بدهيد ، چون ازدواج مسئله ي امروز و فردا نيست بلكه معامله ي يك عمراست . وبه فكر تربيه ي فرزندان تان باشيد چون اگرانتخاب شما اشتباه واز روي هوس باشد ، فرداكه فرزند دار بشويد ، فرزندشما فرزندي نمونه نخواهدبود ( الاماشاء الله ) .
به اميد آن روزي كه اين مزخرفات درجامعه مايافت نشود ( ان شاء الله )
الله عزوجل براي ما شناخت درست ازدين را عنايت بفرمايد كه بااين عملكرد خود باعث بازشدن دهان دشمنان دين ، بطرف اسلام نشويم ، چون ما بااين عمل خود واقعاً به دستور خداوپيامبر مخالفت كرديمدوستان گرامي !
امروزه دردنياي مجازي فيس بوك عده ي سوء استفاده گر پيدا شدند كه متأسفانه به نام ومشخصات افراد ديگر وبرادران وخواهران مسلمان شان اكونت وحساب باز ميكنند .
وازاين طريق سوء استفاده نموده وبه آبرو وحيثيت برادر وخواهر مسلمانشان تاخت وتاز مينمايند ، چنانچه براي خودم اين اتفاق افتاد كه افرادي بنام ومشخصات بنده سوء استفاده نموده بودند وهمچنين تا حالا خيلي از دوستانم را ديدم كه ازاين بابت رنج مي برند كه بنام ومشخصات شان حساب باز شده و سوء استفاده صورت گرفته درحاليكه روح شان ازاين سوء استفاده ها خبر ندارد.:
برادر ويا خواهر گرامي !
ازخدا بترس وبدان كه اين عملت خيانت وتعرض به آبرو وحيثيت يك مسلمان است !
برادر وخواهرم ! بدانكه دراين كار چندين گناه را مرتكب ميشوي : دروغ ، خيانت ، تاخت وتاز برآبرو وحيثيت برادر وخواهر مسلمانت ، آزار واذيت كردن مسلمان ، قرار دادن او در معرض تهمت وافتراء وتحقير .
دراين مورد به حديثي از احاديث پيامبر عليه السلام اشاره ميكنم كه از برادران وخواهرانم تقاضا مينمايم كه اين حديث را بادقت مطالعه نمايند وان شاء الله برآن جامه ي عمل بپوشند .About the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160