مزیت های درختان در محیط زیست

Posted on at


درختان هوا را تمیز میکنند


درختان درجذب بوو گازهای مضر اکسیدهای نیتروژن، آمونیاک، دی اکسید گوگرد....بابه دام انداختن و ذراتآن ها بر روی برگ و پوست خود آنها را فیلتر و تصفیه میکند


 


درختان باعث بوجود آوردن آکسیژن میشوند


درختان اکسیژن برای دیگر موجودات زنده فراهم میکند.مثلا درختانبالغ در یک هکتار زمین میتوانند اکسیژن کافی برای18 نفررا فراهم میکنند


درختان سرک ها و شهر ها را سرد نگه میدارد


متوسط درجه حرارت در لس آنجلس 6ف در 50 سال گذشته افزایش یافته است بدلیل اینکه تعداد زیادی ساختمان ها جای گزین درختان شده و گرما را در خود جذب کرده باعث افزایش گرمی میشوند


 


درختان باسایه انداختن به خانه ها وسرک های ما، وانتشار کردن بخارات آب به هوا از طریق برگ های شان  تا حدود 10ف شهر ورا سرد تر میکنند


سایه درختان باعث جلوگیری تبخیرآب ازچمن های تشنه می شوند.بیشترین درختان تازه کاشته شده نیازبه تنهاپانزده گالن آب درهفته دارند.آنها رطوبت هوارا افزایش میدهند


درختان باعث  جلوگیری ازآلودگی آب میشوند


درختان باعث کاهش جریان افتادن آب های بارانی شده در نتیجه اجازه می دهدآببه سمت پایین (تنه) به زمین زیر درخت نفوذ کند.این مانع از فاضلآب های سطحی میشود


درختان جلوگیری ازفرسایش خاک میکنند


در تپه یادامنه های شیب دار درختان باعث کاهش سرعت جریان آب شده در نتیجه از فرسایش خاک جلو گیری میکند


 


درختان غذافراهم میکنند


یک درخت علاوه براینکه بای انسان ها میوه میدهد میتواند منبع غذای برای پرنده گان و دیگر حیوانات وحشی باشد


 


ادامه داردAbout the author

Aziztokhi

Aziz Ahmad was born in Herat-Afghanistan. He is graduated from Soltan High school in 2010 From Herat City. Aziz is studying Computer Science field in a Higher Education University in Herat-Afghanistan Aziz Tokhi has ability to speak and write in these 3 language Dari, Pashto, English.

Subscribe 0
160