روش های علمی ارائه

Posted on at


در این نگارش نگاهی داریم در مورد اینکه چگونه یک ارائه کننده ی خوب باشیم که شامل مراحل آتی می باشد جستجو: ارائه کننده می بایست که در مورد موضوع انتخاب شده ی خود معلومات درست جمع اوری نموده و برای یک ارائه ی خوب و اعتماد به نفس برنامه ریزی نماید


 تنظیم: نکات مهم موضوع را بیرون نویسی نموده و از برگه های کاغذی کوچک برای بیرون نویسی این نکات مهم استفاده نماید


 تمرین: به یاد داشته باشید که هیچگاهی متون نوشته شده موضوع را حفظ نکنید تنها در صدد فهم بهتر از موضوع باشید و نزد دوستان و یا خانواده ای خود تمرین نموده و واکنش  انها را نسبت به ارائه تان از پس بگیرید


مقابله نمودن با استرس و فشار های روانی: داشتن استرس قبل از ارائه نمود طبیعی بوده و سعی کنید که با این استرس کنار بیاید و اعتماد به نفس خود را حفظ نمایدارتباط با چشم: در جریان ارائه کردن مخاطبین را تحت پوشش چشم خود قرار دهید


بلند صحبت نمودن: هنگام سخنرانی با اواز بلند و واضح موضوع را خطاب کنید


 به پرسش های مخاطبین در پایان سخنرانی جواب دهید: پرسش ها را دقت گوش دهید و دوباره انها را تکرار کنید تا اینکه برای فکر نمودن در مورد جواب وقت کافی دریافت نماید


از تجارب خود بیامموزید: در خاتمه سخنرانی از واکنش دوستان نسبت به سخنرانی خود اگاهی حاصل کنید و از نقاط ضعف و قوت خود از انها سوالاتی بکنید تا در اینده یک ارائه کننده خوب و با تجربه باشید


پژوهشگر:عبدالمختار حقبین  About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160