نقش مادران در خانواده وجامعه

Posted on at


نقش زنان در خانواده ازجمله محوری ترین نقش ها است ومادران در ایجاد سجایای اخلاقی درفرزندان نقش اساسی را ایفا میکنند وزنان هستند که دووظیفه مهم مادری وهمسری که در واقعیت دو نقش اساسی در تکامل،پیشرفت در میان افراد خانواده وجامعه است رابدوش دارندوزنان مظهرلطافت وعطوفت وبهترین زمینه سازترقی وپیشرفت درمیان افرادخانواده وجامعه رابا درنظرداشت مفکوره ها وروش های خاصی که ازآن استفاده میکنند،تغییربدهند.


این موجودیت وموهبت مادراست که تمام نیازمندی های کودک رامانندعشق،محبت،وابستگی،احترام،احساس ارزشمندی و.......رافراهم ساخته وپاسخگوی همه خواست های فرزندان میباشد.


هرچندتربیت فرزندان ارتباط مستقیم باشخصیت مادردارد.


فرزندان همواره هرآنچه راازطریق تربیت مادرکسب میکنند باخصوصیات مادرهمنوامیباشد،ولی باآن هم مادران میکوشند درهرشرایطی وهرحالتی که باشند ازنگاه مادی و معنوی مسئولیت های شان رادر برابر فرزندان به دوش داشته،اما باید فرزندان صالح وسالم به جامعه انسانی تقدیم نمایند ونقش خود را در عرصه تربیت فرزندان به خوبی اجراکنند.


نقش مادر در مسیر تکامل جامعه مدرن انسانی واجتماعی خیلی مفیدوموثراست
واثرات بسیارملموس وقابل توجه راازخود برجامیگذارد.
پس حیثیت ونقش مادران در خانواده وجامعه سزاوار ستودن است،چراکه این مادران هستندکه بدون در نظرداشت رنج ها ومشقت های فراوان همواره در تربیت فرزندان صادقانه میکوشند تاباشد فرزندانی مجهزبه اسلحه علم ودانش وهمواره باصفات برجسته انسانی چون صداقت،ایمان داری،مردانگی،مروت وانسان دوستی به جامعه بشری تقدیم نمایند وجامعه بشری نیز بااستفاده ازتوانایی هاوخلاقیت های آنان بلند ترین قله های پیشرفت وترقی رابپیمایند.About the author

160