از رسانه ها چی معلوماتی را میگیریم ؟

Posted on at


 


                              طوری که میدانیم رسانه ها پیام رسان یا اطلاع دهنده سریع در مورد همه چیز می باشد.افراد مختلف با افکارمختلف از رسانه ها استفاده های گوناگون می کنند .در رسانه های اجتماعی به طور آزاد من می توانم  که معلوماتی از قبیل حوادث تاریخی .فرهنگ ها شیوه زندگی از تمام نقاط دنیا بدست  آورم .می توانم نظریات خود را با آنها شریک سازم .از طریق رسانه ها  همه افراد یک مملکت می توانند از اوضاع کشور خود آگاه شوند


ما در رسانه ها شاهد بخش برنامه های بودیم وهستیم  که بعضی از آنها در زندگی روزمره ما فایده های به خصوص دارد .در رسانه ها برنامه های نشر می شود .که بعضی از آنها جنبه مثبت وبغضی هم جنبه منفی دارد . بیشتر از مردم که علم ودانش دارند می خواهند از برنامه رسانه ها جنبه مثبت بگیرند .اما متآسفانه اشخاص هم پیدا می شوند  که از جنبه منفی  استفاده کرده وبه دیگران ضرر می رساند .رسانه  بسیار یک چیز  خوب ودلچسب است .وبسیار مفید است  .ما میتوانیم در باره موضوع که معلمان مکتب ما برای ما می دهند از طریق رسانه ها   یا مجله ها جستجو کنیم


.


وتوسط رسانه های اجتماعی ما می توانیم  در آمد هم داشته باشیم مثل فیلم انکس .که یکی از رسانه های اجتماعی  به شمار می آید .وبرای ما بسیار خوب است.وهمچنان رسانه ها در ازهان مردم رول بسزای دارد.ورسانه ها پروگرام های جالب ودیدنی برای اطفال جوانان ونو جوانان را پخش می کنند. تا جوانان ونوجوانان بعد از مطالعه کردن برای یک مدت رفع خستگی کنند.رسانه ها در روشن ساختن قلب جوانان بسیار مفید است About the author

160