روز گار تلخ

Posted on at


روز گار تلخ در زندگی هر انسان می اید .که اگر در مقابل ان ما اگر مقاومت کنم  یعنی این که ما در امتحان دنیاویی کامیاب شودیم و هر انسان که از این دینا کامیاب بروند حتما در امتحانی که خداوند از انها میگیرد کامیاب خواهد شود. توانایی این را ندارد که در برابر مشکلابت این دینا مقاومت کنند در امتحانی که خداوند از انها میگرد کامیاب نخوهد شود

..

ما انسان ها نه باید در مقابل سر نوشت تسلیم شویم ..

بعضی  از انسان ها میگوید که تمام مشکلات سهت زندگی بالای من است.بلکه این طور  نیست خداوند درزندکی هر انسان روز سختی را می اورد تا باشد که از انها یک امتحان گرفته باشد..

حضرت محمد در اوایل دعوت به اسلام بسیار از مشکلات را تحمل کرد ولی او امید خود را از دست نداد وتا اخر عمر خود مردم را به اسلام دعوت میکرد

..

مشکلات جزی از زندگی انسان هااست پس تحمل کردن مشکلات راه را میسازد برای رسیدن هداف زندگی هر انسان.

روز گار تله انسان را تا سرحد مرگ می رنجانند ولی ما باید ان را تحمل کنم ...   About the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160