فرهنـــگ مطالعـــه

Posted on at


آموزش از دو طریق صورت می گیرد یکی از طریق آموزش وسایر


موسسات تحصیلی و دیگر از طریق آموزش غیر رسمی ، که شاگردان وسایر اشخاص در


   خانه و اجتماع از طریق فعالیت های روزمره ، ارتباطات اجتماعی ، تجربه عملی و مطالعه


می آموزند اشخاصی که بیشتر مطالعه می کنند ، سطع آهاهی شان بلند رفته ، مشکل های


خود و  خانواده خود را حل می سازند و در اجتماع مفید واقع می گردندعادت به مطالعه مصروفیت سالم است  ، که همیشه برای شخص فعالیت متنوع ایجاد نموده


از مصروفیت های نا سالم و بیکاری جلوگیری می کند  و باعث انکشاف آرامی و سعادت


اجتماعی می گردد همچنان برای دنبال کردن وقایع و حصول آگاهی از جریانات اجتماعی


 اقتصادی ،علمی و هنری در جهان لازم و ضروری است ، که فرهنگ مطالعه در جامعه


انکشاف داده شود  انکشاف فرهنگ مطالعه ، یکی از نیاز های اجتماعی و انکشاف


فرهنگی دانسته می شود ، که شاگردان باید توسط معلمان در مکاتب و والدین شان در خانه


 و هم از طریق فعالیت های مراکز فرهنگی به مطالعه و مراجعه به منابع اطلاعاتی ، علمی


 و آموزشی تشویق شوند و عادت مطالعه در آنها تقویت گردد تا شاگردان ،خود بتوانند ،به


انکشاف دانش و معلومات شان بپردازند و به آسانی از منابع استفاده نموده تحقیق


نماینددر زندگی امروز ، به خصوص در جوامع پیشرفته افراد صبع وقتی از خواب


برمیخیزند به مطالعه می پردازند با خواندن روزنامه و جراید روز آغاز می کنند  و در


    ساعات بیکاری و تفریع در پارک ها نیز اخبار یا مجله و یا کتاب همراه می داشته باشند


شب وقتی به بستر می روند با مطالعه چشم به خواب میبندند


مطالعه باعث رشد شخصیت افراد گردیده به آن توان تحلیل و تعبیر از پدیده ها و رویداد ها


را داده خلاقیت و توانایی افراد را در اجتماع انکشاف می دهد


نویسنده : تهمینه عزیزیAbout the author

160