احداث قوريه

Posted on at


گرچه راجع به احداث قوريه، مشخصات وديگر شرايط آن درمضمون مبادي جنگلداري بطورمفصل آشنا شديد، ولي با آنهم بطوراجمالي درمورد بعضي ازمطالب مهم آن نظر به ارتباط مضمون ياد آوري ميگردد.

تعريف نخست قوریه: جاي که براي تربيه نهال آماده شده وداراي بهترين مکان وشرايط مناسب باشد، بنام قوريه ياد مي شود.

شرايط مختلف احداث  در قوريه:

1-   قوريه بايد داراي حصار باشد.

2-   قوريه به سرک عمومي راه داشته باشد.

3-   مقدار کافي آب برايش برسد.

4-   تمام سامان وابزار ضروري براي احداث قوريه موجود باشد.

5-   خاک بايد داراي مواد عضوي زياد باشد( مواد عضوي زمين را نرم کرده وريشه ها درآن نموي بهتر ميکند).

6-   براي زياد ساختن مواد عضوي درخاک قوريه بايد ازکودحيواني،بقاياي نباتي وکود سبز استفاده شود، برعلاوه ازکودسياه يا داي امونيم فاسفيت(DAP) نيز استفاده شده مي تواند.

7-   براي احداث قوريه تخم بادام تلخ وزردالو تلخ بکاراست، بخاطريکه تخم تلخ سيستم ريشه قوي را تشکيل داده ودر مقابل امراض مقاومت دارد، وعلاوتاً اقتصادي نيز مي باشد.

بذر تخم ميوه جات درخاک:

کاشتن تخم ها به بزرگي وکوچکي آنها ارتباط دارد. درصورتيکه تخم ها به عمق مناسب کاشته نشود، امکان داردکه جوانه نزنند ونيز امکان آن مي رود که آب آنجا تبخيرکرده وخاک رطوبت کافي خود را ازدست بدهد.

برآمده گي تيز وباريک تخم ها بايد به طرف پايين زمين بيايد، تا قسمت بزرگ چسپيده به درخت آن بطرف سطح زمين قرارگيرد. زيرا ازبرآمدگي باريک آن ريشه توليد ميشود که به طرف پائين درزمين نمو ميکند ، وازقسمت برجسته اي آن جوانه وپندک مي برآيد.   شکل(3)

 

موارد استعمال کود در قوريه ها:

وقتي که زمين براي قوريه آماده شد، بعد ازآن بايد کود پوسيده حيوانات به روي زمين پاشيده شود وبوسيله قلبه با خاک مخلوط گردد. اندازه کود حيواني به کيفيت خاک مربوط است وبايد دريک جريب زمين از 900-560 سير يا 7-4 تن کود حيوني انداخته شود.علاوه بر کودحيواني دريک جريب زمين يک بوجي کود کيمياوي سياه يا فاسفورس دار هم انداخته شود، سپس بوسيله قلبه آنها با همديگر مخلوط شوند. بايد کود حيواني تازه استعمال نشود، زيرا ازيک طرف ريشه نهال را مي سوزاند، وازطرف ديگر پرابلم گياه هرزه را درقوريه بارمي آورد.

کودسياه وکود حيواني قبل ازکشت تخم وقلبه کردن زمين استعمال مي شود، اما کود سفيد(يوريا) در بهار بعد از شروع نموي نهالي ها به ترتيب ذيل داده مي شود:

-        دربهار بعد ازشروع نمو(يکماه بعد ازجوانه زدن) 10Kg في جريب.

-        دوماه بعدازجوانه زدن 15Kg في جريب.

-        سه ماه بعد ازجوانه زدن 20Kg في جريب، بشرطيکه نموي نهالها ضعيف باشد.

-        يکماه قبل ازپيوند کردن دادن کود يوريا نيز مفيد مي باشد.

 

تنظیم وترتیب تعيين مقدار تخم مورد ضرورت در قوریه:

اگر ساحه يک جريب زمين (2000m2) براي قوريه درنظرگرفته شده باشد، درين صورت اندازه تخم مورد ضرورت يک جريب زمين را چنين دريافت مي کنيم:

اولاً يک جريب زمين را به 6 حصه تقسيم نموده ويک حصه آن را براي سرک، اتاق، جوي وديگر تأسيسات تخصيص مي دهيم. 1/6×2000m2 = 333m2

بناءً ازيک جريب زمين 333m2آن ، درسرک، اتاق وجوي مصرف مي شود، وبقيه آن 6/5 که 1667m2 مي شود تخم کشت ميگردد.

اگر فاصله بين تخم هاي شفتالو، زردالو وسيب درقوريه 12cm، وفاصله بين قطار آن 75cm درنظر گرفته شود، درين صورت يک تخم 12×75= 900cm2 جاي را اشغال مي کند. پس: 1667m2= 16670000cm2

دانه تخم دريک جريب16670000cm2÷900cm2= 18522

حالا حساب 18522 دانه تخم مشکل است، بناءً يک کيلوگرام تخم مثلاً زردآلو را گرفته حساب مي کنيم. پس چه مقدار تخمي که دريک جريب زمين بکار است به حساب کيلو بدست مي آيد.  اگر يک کيلوگرام تخم زردالو 700 دانه باشدAbout the author

saheem15saheem

saheem saheem One of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160