صلح

Posted on at


صلح  و آشتی لازمه هرکشور است، مردم ماسخت به صلح  نیاز دارند مردم صلح دوست افغانستان به صلح احترام خاص دارند. ومیدانند که بدون صلح آبادی مملکت ما امکان ندارد تاهمه باهمه دست بدست هم ندهیم نمیتوانیم که معنای آزادی رابدانیم سالهای زیاد است که بیگانه گان بانفاق دربین مردم مسلمان مابه بهانه قوم، زبان ومذهب ازین بی اتفاقی ما سوء استفاده میکنند دربین ما تفرقه انداخته مارا به جان یکدیگر می اندازند وبه نفع خود فایده میبرند وهرروز مشکل برای مردم ما ایجاد میکنند سر منشأ همه این مشکلات این است که درکشور ماصلح وجود ندارد وبرای بدست آوردن آن کوشش نمیکنیم ودیگر بس است بیاییم همه کنار هم زندگی کنیم درآبادی کشور خود سهم بگیریم وبرای آبادی وسر سبزی آن کوشش کنیم تبعیض وفرق را از بین ببریم وشعار اینکه ماهمه افغان هستیم راسر بدهیم یگانه چیزیکه همه مشکلات را از بین میبرد یک صلح سرتاسری است دیگر جنگ بس است بیاییم همه کنار هم زندگی کنیم.


 
About the author

160