غم چیست؟

Posted on at


غم چیزیست که بیشتر مردم افغانستان با خوردنش دچاره مریضی هایی مانند: سرطان‚ سکته های قلبی و مغزی‚ اختلالات روحی و روانی و... میشوند


علتهای بوجود آمدن غم چیست؟


در افغانستان علتهای بوجود آمدن غم بسیار است‚ و یکی از افغان ها میگوید: اگر غم را نخوری غم تو را حتما میخورد. من با این گفته جدا مخالفم.ولی میتوانیم علتهای بوجود آمدن غم های ناپایان مردم افغانستان را بطور ذیل بیان کنیم:


اول: بی سوادی: شاید شما بگویید چرا بی سوادی‚ چرا که بی سوادی تنها به معنی این نیست که نتوانی بخوانی یا بنویسی بلکه به معنی اینکه با اجتماع آشنایی درست نداشته باشی‚ درک بالایی از معنی زندگی نداشته باشی ونفهمی که یک زندگی با خوردن آشامیدن وخوابیدن ختم نمیشود خیلی معنی وسیعتری زندگی از این چیزها دارد.     دوم: بی کاری: وقتی کسی کاری نداشته باشد یک کاری برای خودش درست میکند‚منظورم اینست که انسان وقتی بی کار است کاری را انجام میدهد که نبایدانجام دهد ودر تمام عمرش پشیمان میشود.     سوم: فقر: بیشتر مردم افغانستان با فقر دست و پنجه نرم میکنند‚زمانیکه فقروتنگدستی بالای شان فشار آورد‚ دست به هر کاری میزنند مانند:دزدی اختتاف قتل و...    چهارم: اعتیاد: امروزه اعتیاد دامن گیر اطفال‚ جوانان وپیران کشور شده است‚چرا که به هر چیزی که انسان عادت پیدا کند اعتیاد گفته میشود وقتی که ما خوب دقت کنیم متوجه میشویم که بیشتر مردم افغانستان اعتیاد دارند از سریال های تلوزیونی گرفته تا قمار و موادمخدر همه وهمه اعتیاد شمرده میشود.    پنجم:مهاجرت:مهاجرت های بی سرنوشت به کشور های همسایه‚ زمانیکه پسر از پدر دور میشود یا پدر از پسر دور میشود‚ زنده جدایی ها بوجود میآید‚سبب غم فراوان برای فامیل وخویشاوندان میگردد.    ششم:ناامنی:ناامنی هم علت دیگریست که سبب خانه خرابی هم وطنان عزیز ما میشود‚وهمین ناامنی است که باعث  مهاجرت های بی سرنوشت معیوبیت و کشته شدن انسانهای مظلوم میگردد.


در آخرگفته میتوانیم علتهای بوجود آمدن غم بیشمار است وشمردن آن ناممکن خوب به آرزوی روزی که دیگر مردم غم کشیده ما روی غم و بدبختی را نبینند و کشور ما هم بتواند یک نفس راحت از دست دشمنانش بکشد.


 About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160