مردم امروزی با فکری دیروزی

Posted on at


مردم افغانستان مرد وزن در کنار یکدیگر برای زنده گی خود کار و تلاش فراوان میکنند زنان بغیر از کار های خانه  به بیرون هم کارمیکنند اگر در بیرون کار نکنند از بیرون برای خود کار میآورند و داخل خانه انجام میدهند مانند:پسته شکستن، خیاطی، گلدوزی، بافندگی،قالین بافی و

خوده کار های داخل خانه هم که کم نیست،جارو کردن، ظرف شستن، نان پختن، از همه بدتر بچه داری و آن هم خدا برکت داده هر خانواده که کم کم بچه داشته باشد 5 تا بچه دارد و در بعضی خانواده ها تعداد بچه های شان تا 20 و 25 تا میرسد البته نا گفته نباید گذاشت، که همه بچه ها از یک زن نیست از دو و سه یا بیشتر است، در این جامعه با اینکه زنان دوش به دوش مردان کار میکنند باز هم حق و حقوقشان زیر پا میشود.در هر خانواده که نوزاد دختر به دنیا میاید آن خانواده عذا میگیرند، اگر آن نوزاد پسر باشد با آنکه خانواده نادارهم باشد جشن و سرور میگیرندو خوشحالی شان را بروز میدهند. من نمیدانم این کار ها از فرهنگ ماست یا از سادگی مردم، چرا فکر نمیکنند که همین زن نیمی از وجود مرد است، اگر دختری نباشد زنی هم نیست و اگر زنی نباشد پسری یا مردی هم نیست. چرا فکر نمیکنند که روزی رسان کسی دیگریست؟

چرا فکر نمیکنند اگر دختر بزرگ کردنش سخت است از پسر هم سخت است اگر فکر میکنند این تنها دختران هستند باکمی بی توجهی براه بد میروند، تنها دختران اند نان میخورند، تنها دختران اند لباس و کفش میخرند، تنها دختران اند که کار نمیکنند و تنها دختران اند که از خانه شان میبرند. [ به خداوندی خداغلط است ] پسران به راه بد میروند، پسران نان میخورند، لباس و کفش میخرند، بعضی شان کار هم نمیکنند و از خانه شان میروند. دختران هم کار میکنند نمیدانم چرا دیده نمیشود؟

اگر همین زنها نمیبودند خواهران شما و مادران شما هم نمیبودند چون آنها هم زن هستند. وهمین زنها هستند که مردان را در هر عرصه کمک میکنند. تصور کنید امروز تمام زنان به دلایل مختلف مردند تا همان شب نسل مرد منقرض میشود چون تمام مرد ها یکدیگر را میخورند منظورم اینست که یکدیگر را میکشند، بخاطریکه همین زنها هستند که انرژی مثبت را منعکس میکنند، و وقتی زنها نباشند گل سرخ بی معنیست، عشق بی معنیست، غیرتی شدن مردها بی معنیست، زندگی کردن بی معنیست و بدون زن این دنیا بی معنیست.

در آخر یک جامعه و یک جهان با همین با هم بودن زن و مرد زیباست.About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 610
160