نا هنجاری های درونی

Posted on at


ناهنجاری های درونی چی را گویند؟


چی عوامل باعث این ناهنجاری ها در انسان می شوند؟


ایا این ناهنجاری ها می توانند سازنده باشند و یا مخرب؟


چی راه  حل های برای بازسازی این مشکل وجود دارندا ؟


این همه مسائلی اند که در این مبحث به ان جواب خواهیم گفت. البته در نگارش کنونی بیشتر از دید علم روانشناسی و روانشناسان به ان می پردازیم. چونکه تفسیر این موضوع را در علم رونشناسی به خوبی در میابیم


ناهنجاری های درونی مختصرا به وضعیت روانی اشفته ی گفته می شود در ان فرد فاقد از یک احساس ارام است و یا به عبارت دیگر حالتی پراشوب، درهم و برهم، نابسامان و یا حالتی است که از کشمکش و نزاع درونی فرد با خود فرد پدید میاید. در به وجود امدن این ناهنجاری ها عوامل متعددی دخیل هستند که می تواند عوامل چون اجتماع انسانی از مهمترین انها بشمار برود. فرد با فشار های روحی و روانی که از جانب خودش و اطرافیان بالایش تحمیل میگردد به چنین وضع دست پیدا می کند. بطور مثال اگر فرد در انجام مسولیت معین کوتاهی ورزد در نتیجه با قضاوت های درونی که ما به زبان عام به قضاوت های وجدانی بدان می گويیم رو در رو خواهد شد و شخص خود را در یک وضیعت نزاعی پیدا میکند البته نکته  مهم که قابل ذکر است این که قضاوت های درونی تا حدی برای فرد مفید و سازنده می باشد اما تداوم این وضع مخرب است. چون در نتیجه ی تداوم این مشکل مغز انسان قدرت و ظرفیت تنظیم همه فشار ها را از دست داده و مغز در ارائه یک تصمیم منطقی تعلل می ورزد که خود از به وجود امدن یک وضیعت پريشان دلالت می نمایددر مورد اینکه ایا این حالت درهم و برهم می تواند برای فرد دشوار باشد باید بگوییم که در یک شکل این ناهنجاری ها می تواند صفت خوب باشد برای هر فرد چون حساب دهی برای وجدان باعث تجدید نظر نسبت به عملکرد گذشته ای فرد  می شود و این تجدید نظر در صحت بودن و یا نبودن عملکرد فرد موثر واقع خواهد شد و در عین زمان همین قضاوت های وجدانی در جلوگیری از وقوع عملکردهای نامناسب در اینده فرد می تواند نقش مهم را ایفا کند و همچنان زمان این تصمیم را خواهد گرفت که تا چی حد می تواند مفید و یا مضر واقع گردد اما عمدتا ادامه یک نواخت حکم وجدان بر فرد می توان نتایج زیانبخش را همرا داشته باشد


 


چی باید کرد تا این که در مدت زمان کوتاه از گیر چنین قضاوت ها درونی رهایی پیدا کنیم؟؟؟


 تمرین و ممارست برای اینکه چگونه به حالت ارام دست پیدا کنیم، یک حل خوب می تواند باشد که در نتیجه این ممارست فرد به قدرت دست پیدامیکند که در مدت زمان کوتاه بهترین تصمیم را اتخاذ کند. داشتن اعتماد به نفس می تواند فرد را کمک کند که بر چنین مشکل غلبه کند


نگارنده: عبدالمختار حقبین About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160