تير از كمان گسيخته

Posted on at
 


او با متانت و مناعت نفس در مقابل حوادث مبارزه ميكند .


ذكيه خانم بيوه است كه ثمره ازدواج اش فقط دو دختر است .


 


اكنون تنها دختر 12 ساله اش را با خود دارد جور روزگار شوهر اش را از كناراو ربود يك ماه بعد از مرگ شوهر اش نگذشته بود و طفل سه ماهه را در بطن حمل ميكرد كه خانواده شوهراو را از خانه بيرون و دختر 3ساله اش را از او گرفتند. 


او زار زار مي گيريد و از مهرباني شوهرش سخن مي گويد برادران شوهر بخاطر غضب جايداد شوهر ذكيه را با ضرب گلوله به شهادت رسانيدند .


 


  


 


او شكوه از تقدير بدش  دارد ، شكوه از خانواده خودش دارد كه او را در ايام كودكي مجبور به ازدواج و مانع تحصيل او شدند .


 


ذكيه از درد بيسوادي در رنج است او از قانون بي خبر است ذكيه تا كنون نتوانسته است عاملين قتل شوهرش را به پنجه قانون بسپارد .


 


او دختر بزرگش را كه در آن زمان 3 سال داشت 12 سال تمام نتوانست ببيند او تازه دانسته است كه دخترش را با 300 هزار افغاني به مرد 40 ساله عروسي كرده اند .


 


ذكيه به تازه گي سراغ دخترش را پيدا كرد است ، زماني دخترش را پيدا كرد كه تير از كمان گسيخته بود .


 


دخترش هنوزباور ندارد كه ذكيه مادر او است از ايام كودكي تا كنون به او گفته شده است به بعد از مرگ پدرت ،مادرت ترا رها كرد و با ديگري ازدواج كرد او به مادرش بي باور است او با ديدن خواهراش زليخا نفرت اش نسبت به مادراش بيشتر شده است


 .


 


او فكر ميكند كه زليخا خواهر اندر او است ذكيه 12 سال تمام در آتش مرگ شوهر و فراق دخترش سوخت .


 


ذكيه به آنكه دختر از دست داده اش را دوباره پيدا كرده است اما هنوزهم باد ناميدي به روي او ميوزد ، ولي او هر شكست را به اميدواري استقبال ميكند تا روزي اين همه شكست هاي پيهم موفقيت را به دنبال داشته باشد .About the author

160