علل و انگیزه های خود سوزی زنان

Posted on at


یکی از اخبار دلخراش و مدهشی که همیشه میشنویم بحث خود کشی و خودسوزی زنان است. خود سوزی یکی از نحوه های ختم بخشیدن به حیات است.


اما بحثی که وجود دارد این است که چرا زنان دست به خود سوزی زده و یا اینکه علل و انگیزه های این عمل چیست؟


کسانی که دست به خود سوزی میزنند از اثبات  فکری و روانی کافی برخوردار نیستند و به هر علت و انگیزه ای که دست به این کار میزنند ، نشان دهنده یک بحران شدید روحی است که شخص برای حل مشکلش به بن بست خورده است.


چرا زنان دست به خود سوزی میزنند، میتواند یک علت موضوع به دسترس بودن مواد اشتعال آور باشد و دوم اینکه چون در جامعه مان زیاد بدان پرداخته شده و در ذهن مریض پیش آگاهی و پیش پرداخت ذهنی در مورد خود سوزی وجود دارد اولین فکری که به ذهن شخص می آید خود سوزی است.


 


علت و انگیزه های ناکامی و شکست در زندگی نیز به وفور در اجتماع  قابل دریافت است که از این توقع شروع و تا یک قربانی شدن ختم میگردد. تفاوت سلایق فردی بین اطرافیان، شکست در ازدواج ، عشق ناکام ، بحران هویت و شخصیت، عدم معنویت و صدها علت دیگر را میتوان از جمله انگیزه های اجتماعی و فرهنگی آفات روحی و رانی که منجر به  خود کشی میشود، نام گرفت .


اینکه چرا زنان بیشتر خود را میسوزانند علت واضح است ، چون زنان در شرایط سخت تری از مردان قرار داشته و بحرانهای بیشتر روحی و روانی را پشت سر  میگذارند و بیشتر قربانی خشونت ها و نا ملایمات قرار گرفته و روح ظریف شان آسیب پذیر تر است.


اما برای غلبه بر تمام این مشکلات یاد گرفتن درست زندگی کردن است که مفید است و اگر مهارت های زندگی کردن بهتر و بیشتر بیاموزیم بروز چنین حالاتی کاهش مییابد. البته برای بهتر زندگی لازم است که تفکر انسانی در مورد محیط، اطرافیان و زندگی مثبت ساخته شود که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.
About the author

edriss-zia

Edriss Zia was born in Herat,Afghanistan. he is student in Inqlab high school.

Subscribe 0
160