تفاوتهای فردی چگونه پدید می آیند

Posted on at


                                       


جنین های انسانی دراغازتقریبا به هم شبیه هستند اما به تدریج که رشد می یابند ازلحاظ ظاهر تفاوت هایی درانها پدید می اید به نحوی که نوزادان  درهنگام تولد از خیلی جهات مانند.قد و وزن ورنگ پوست و حتی واکنشهای حسی وفعالیتهای حرکتی باهم فرق دارند بخش عظیمی ازاین تفاوتها ارثی است وناشی ازویژگی هایی است که ازوالدین به فرد انتقال یافته است اما جنبه های دیگرتفاوتهای هنگامی اشکار می گردد که شخصیت کودک رشد می یابد اغلب این تفاوتها که شامل


 


سلیقه های هنرها مهارتها نگرشها وواکنشهای انفعالی وهیجانی می شود تحت تاثیر محیط ودرطی زندگی اجتماعی پدید می ایند نتیجه اینکه هرفرد پس ازانکه انسان کاملی شد هم ازنظرجسمانی وهم ازنظرذهنی  وروانی که مجموعا درشکل


 


گیری طرحهای والگوهای رفتاری وی نقش اساسی دارند بادیگری تفاوت پیدا میکند بنابراین میتوان گفت دوعامل بنیادین درتفاوت های فردی دخالت دارند که می باشد یک وراثت دومحیط می باشد


 


 


                                                                     ترتیب کننده: بهمن بارکزی About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160