یو سړی چی ډیر پوهیدلو... په ۱۹۳۴ کال کی

Posted on at

This post is also available in:

څنکه ښه لاره ده ترڅو چی د فلم جوړولو او د حرفه ای٫ غیر خرفه ای او نیمه حرفه ای فلم جوړولو څرنکوالی تجلیله کړو. چی دا د یو فلم د ښاغلی آلفرید هچ کاک (Alfred Hitchcock)  انتخابول نسبت باندی د انکس فلم نه ډیر مساعده دی. د (Hitchcock)  فلم په ۱۹۳۴ کال کی ښاغلی هیچ کاک () پیل کړی. هغو لومړی فلم یی په ۱۹۲۲ کال کی جوړ کړی دی. مګر دغه فلم په ۱۹۳۵ کال کی لومړنۍ فلم دی چی عالی هنری اصولو سره جوړ شوی دی. دغه د فلم جوړولو بهترینه پیل په انګلستان کی وو.  چی د هغو پسی د ۳۹ ګام فلم په ۱۹۳۵ کال کی٫ پټ مامور په ۱۹۳۶ کال کی او د مېرمن چی ورکه کیږی فلم په ۱۹۳۸ کال کی بازار ته راوځی. چی ارزښتمند فلمونه یی مخته د هالیود سینما تللو ته په ۱۹۳۹ کال کی دی. دغه فلم بی مانا او غیر باورونکی صحنی لری. چی کاملا یو تیر وخت ښایی او نور ستونزی هم په کی شته دی چی د یو فلم جوړونکی ښوونکی کار پیل ښایی چی قدیمی نمایشونه لکه جګړه په کلیسا کی د چوکی او الزامی جکاکیانو اچونی غوندی لری. (په کلیسا کی ټوپک اجازه نه ورکول کیږی). د هغو کسانو لپاره چی د هنر تاریخ او یا بانفوذه خاص فلمو مینه وال دی٫ تیری ته او لومړنۍ هنری اثرونو ته تلل د کار پیل کولو لپاره ارزښ یی لری. 

د هغه سړی فلم چی ډیر پوهیدلو٫ د یو سړی او میرمنی باب (Bob) او جیل لاورنس (Jill Lawrence) ساده طرح فلم دی چی غواړی د یو نړیواله ترور په اړه چی د ابوت (Abbot) او ګروه باندی یی شوی وو معلومات لاسته راوړی. ابوت (Abbot) د لاورنس لور یی اختتاف کړی ده چی د هغو نه د توطعه لپاره یی د ضمانت په توکه کار واخلی. دغه لومړنۍ برخه د پیتر لور (Peter Lorre) انګلیسی نه ده٫ په ډیر ښه توکه د خطرناکه او ویرونکی څیره باندی ټاکل شوی وه. ډیر می خوښ درلودلو. چی دغه سړی ووینم او لوبه یی ډیر ښه وه. داسی ښایی چی انګلیسی یی تر اوسه هم ښه شوی نه ده. (هغه د دیو ماته فلم کی شل کاله وروسته مقایسه کړی). لور هم خپل ځان یی د یو سپین شی سره د ویښتانو باندی یی او یو خط په راسته سترګه باندی چی په ټنډه یی امتداد درلودلو٫ ډیر یی جذاب کړی وو. لیس لی بنکس (Leslie Banks)  د باب لورانس (Bob Lawrence) په اندازه باندی خونده ور دی. هغه په ټول نمایش کی یی آرامه٫ ښه پاملرنی او اعتماد به نفسه سره وو. هیڅ کله فکر می یی هم نکړلو. په هغه صحنه کی چی د غاښ ډاکتر سره تیاری نیولی ډیر جالبه وو.  

د سویس الپس (Swiss Alps) ورځ پاڼه په ۱۹۳۴ کال کی چی د فلم پیل کال دی٫ د چیان اختتاف په نمایش کښښدی چی په ډیره چټکه نجلی یی د یو آسانو ځای نه د یخ او واوری ځنګل نه وتښتوله چی د آموزش ټکه غوندی ماته وه چی د دغه فلم په اړه معلومات می لاسته راوړل. د (سړی چی ډیر پوهیږی) فلم چی د یو قدیمی سړی باندی جوړ شوی دی٫ او لوبغاړی یی آلفرید هیچ حاک دی. لوبغاړی تل یو شی د بیان لپاره د حرکاتو سره لری او په همدی وخت کی په متن کی یی موضوع د یاده کوی. که څه هغه احمقه خلک چی د لوی پیتر لور باندی رهنمایی شوی دی؟ د لمر عبادت کول کومه موضوع ده؟

ډیر نور هنری فلمونه ستاسو ته په دغه نښه باندی شته دی: http://www.filmannex.com/webtv/Baxter_Martin

.د هغو سړی فلم چی ډیر پوهیدلو په لاندی کی شته دی About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 320
160