مواد مخدر

Posted on at


 

 

یگانه بته که زرع آن امروز تمامی جوانان کشور را به نابودی سوق داده و آنها را از همه روابط با فامیل،اعقارب ، محیط و اطراف خویش دور ساخته جز حاصل همین مواد مخدرچیزی دیگری نیست

 

 معتادان مواد مخدر برای بدست آوردن این مواد دست به اعمال چون دزدی ، گدایی و امثال آن زده، که با استفاده از این مواد  تمام رشته های عصب  از بین رفته عقل را ناقص کرده جریان دوران خون به کاهش آمده و از سرخی به سیاه شدن میرود و خون آهسته آهسته لخته شده و رشته های عصب را در خود میگیرد که  باعث کم اشتیاهی وکاستی حرکت یک معتاد میشود

 چون استفاده این مواد رابطه مستقیم با اعصاب دارد همین علت است هنگامیکه یک معتاد برای ترک از آن تداوی میشود بعد از مدت طولانی با بیاد آوردن و یا با روبرو شدن با آن رشته های عصب در حرکت آمده و او را دوباره وادار به استفاده آن  کرده و چنان قانع اش میسازد، گویا حل مشکل و آرامش خود را در آن دریافته و به آن رجوع میکند

 حال چطور میتوانیم این پدیده زشت را از بین ببریم تا همه از چنگ آن رهایی یابد ، در حال حاضر با حمایت کشور های کمک کننده موسسات و انجو های برای کاهش این بحران در کشور مصروف هستند و تعدادی زیادی از شفاخانه ها و خوابگاه های را در نقاط مختلف کشور ایجاد نموده که سالانه به تعداد زیاد معتادین تحت تداوی  میشود اما تعدادی زیاد این معتادین تداوی شده  دوباره به مصرف آن رو آورده و نتیجه صد در صد نداده چون آنهایی که رهایی میابند باید بدیل برای شان داشته باشد و زمینه کار مساعد شود که دوباره با یکجا شدن با معتادین قبلی ویا با برخوردن به جاهاییکه مواد مصرف میکنند دوباره آغشته نشوند

 با وجود این همه قاچاق این مواد از طرف قاچاقچیان  به هر طرف کشور، پروسس و تولید آن در فابریکه ها و کارخانه های ولایات جنوبی و مهمتر از همه کشت آن که منشع اصلی  میباشد علت افزایش روز افزون متعادان در کشور میباشد تا هنگامی که کشت آن از بین نرود این پدیده مضر را نمیتوان از بین برد تا همه از آن رهایی یابد

 About the author

160