غوره اتلان او سحرګران کومی مشترکه نکته لری؟

Posted on at

This post is also available in:

وروسته د مرکه نه چی د ښاغلی فرانسسکو رولی سره می د جادو زده کړی او روزنی په اړه درلودله٫ د غوره اتلانو پروګرام نمایش په اړه: د اګزامر فلم پروګرام (Examer Film Project) په اړه می ډیر فکر وکړلو. او لاندی سوالونه ماته پیدا شول.

غوره اتلان او سحرګران کومی مشترکه نکته لری؟

ځواب یی ډیر ساده دی٫ دوی دواړه دغه قوه لری!

ماندریک  (Mandrake) او درین براون(Darren Brown) سم لاسی کولی شی تاسو خوب ته بوځی.

غوره اتلان انسانان لکه دیوید کاپرفیلد(David Copperfield)  او کریس انجل (Chris Angel)غوندی کولی شی والوتی.

پروفیسور چارلس زوایر (Xavier)  د اکس-من فلم نه او ماکس ماوین(Max maven) کولی شی٫ ذهنونه ولولی.

 

مګنیوتو (Magneto) کولی شی فلز د خپل ذهن سره قطع کړی او باناچاک (Banacheck) او جیمز راندی (James Randi) هم دغه توانایی لری.

دغه فقط د هغو نمونه وه. په ټوله نړی کی سحرګران شته دی چی کولی شی دغه قدرتونه نمایش ورکړی. مګر آیا سحرګران ریښتیا ابرنیرو لری؟ دقیقا هو...

سحرګران نشی کولی لکه غوره اتلان انسانانو غوندی والوتی او یا لکه مګنیتو غوندی فلز کوږ کړی. دوی کولی شی د ځينو فرقونو سره دغه وکړی.

مګر آیا واقعا فرق شته دی چی دوی څرنکه دغه کار کوی؟  دلیل دا چی دوی کولی شی موږ اریانه کړی دا دی چی دوی واقعا داسی ښآیی چی دوی دغه کار کولی شی والوتی او یا دا چی چنګالونه فقط د لیدلو سره کوږ کړی. او موږ هیڅ دلیل د دغه کار لپاره نه لرو.

غوره اتلان انسان کولی شو د یو مافوقه قدرته انسان غوندی په نظر ونیسو٫ چی دغه د یو معمولی انسان توانایی ګانو نه ډیر سخت کار دی. نور تعریفونه دغه توضیعات نفع کوی٫ هغه قدرت چی فزیکی قوانین نقض کولی٫ هغه قدرت چی ډیر خلک د هغو نه ګټه نه اخلی.

 

دغه دقیقا قدرت دی چی سحرګران دی. ډیرو خلکو ته دغه داسی ښایی چی سحرګران په دغه وخت کی کولی شی د جاذبی قانون نقض کړی٫ د دیوار باندی قدم ووهی٫ ذهنونه ولولی٫ په هوا کی شناوره شی٫ شیان نامرئی یی کړی او په بل ناممکنه ځای کی یی ښکاره کړی. یو هغه دلیل چی سحرګران کولی شی خلک اریانه کړی دا دی چی ډیر خلک سحر ګر نه دی او د سحرګری لارو نه غافله دی.

د غوره اتلان نمایش څنک کی کولی شی٫ سحرګران کولی شی چی د څو شیبو لپاره واقعیت د خلکو سترګو نه پټ کړی٫ زموږ ماشوم باندی تاثیر کښښدی و سبب شی چی د دغه احساس نه خوند بوځی.

نیکولاس هیرون(Nocolas Heron)  

 (  http://skepdic.com/geller.html:استانفورد پژوهشی انستتیوت زده کونکی (د ډيرو معلوماتو لپارهAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160