(مقاله ای در مورد خداوند(ج

Posted on at


حمد و ستایش مخصوص خداست که عزیز و بزرگ است که فرمانبرداری از خداوند با عث نزدیکی به او میشود و سپاسگذاری از او نعمتش را افزایش می دهد. هر نفسی که پائین می رود ادامه دهندهء زنده گی است و چون بالا می آید و هنگام باز دم وجود را شاد می سازد. پس در هر دم و بازدمی دو بخشش الهی و جود دارد و برای هر بخش واجب است که شکر گذاری کنیم. بخشش خداوند(ج) که همچون باران است و بی اندازه شامل همه موجودات میشود و سفره  بخشش بی انتهای الهی همه جا گسترده شدهآبروی بنده گان را با وجود گنهکاری آنها نمی ریزد و روزی و رزق مقرر آنها را با وجود خطا کار بودنشان قطع نمی کند. اگر کسی از من بخواهد


خداوند را توصیف کنم می گویم عاشق نمی تواند از معشوق سخن بگوید زیرا که عاشق در راه معشوق کشته شده پس چگونه از کشته صدایی می شنویمکسی از صاحب دلان در حالت تأمل و تفکر عارفانه قلب خود را از هر چه غیر خدا حفظ کرده بود و در دریای پی بردن به حقایق غرق شده بود. هنگام که از این عبادت عارفانه فارق شد یکی از دوستان گفت: از این بوستان الهی که در آنجا به کشف حقایق الهی می پرداختی برای ما چه هدیه آوردی، گفت: در نظر داشتم هنگامیکه به گلزار عارفان و جمال الهی می رسم دامن از گلها برای دوستان بچینم. هنگامیکه به حقایق و اسرار الهی رسیدم، اینهارا برای دوستان بیاورم و باز گو کنم. هنگامیکه به گلزار عرفان و حقایق الهی رسیدم بوی گل مرا چنان از خود بی خود کرد که بی هوش شدم


ای خدایی که بر تر و فراتر از تخیلات و قیاسها حدس و گمان و اوهام ما هستی و از هرچه تا بحال گفته اند و شنیدم و یا خوانده ایم بر تر هستیمقاله ما تمام شد و عمر ما به پایان رسید، اما هنوز در ابتدای توصیف و عظمت تو در مانده امAbout the author

SomayaAhmadi

Somaya Ahmadi is from Herat Afghanistan. Somaya Ahmadi is graduated from Litrature faculty of Herat University . Somaya Ahmadi was also graduated from Hatifi High school in 2008. She has interested to playing soccer.

Subscribe 0
160