چگونه ترا در یافتم

Posted on at


 


چگونه ترا دریافتم ؟!


نمیتوانم به قسمتم باور کنم


 ...


قسمی وارد زنده گیم شدیفکر میکنم مهتاب به زمین آمدآهسته آهسته


...


آرام آرام


 


مانند زمزمه ی شعری که باد بهار آورده باشدمثل قطرات شاد باران
که رقص کنان به روی آب میخورددر کنارم آمده و مرا لمس کردیدلم را با دل دریایت پیوند دادیچشمانت ساحل آرامشم شدسکونم شدیجنونم شدیفکر می کنم خداوند ترا به بسیار فرصت آفریدهزیبای تو را دیده به قدرت آن بیشتر پی بردمای ساز هزار سروای عطر دل انگیزای شعر نا تمام
تو پیک کدامین سپیده ای؟که با آمدنت راه ها تغیر کرد


 


صدای امواج دریا خروشان شدزنده گی آهنگ تازه میسرایددگر هیچ فصل اش حریف بهار نیستتو ستاره ای شب های تاریکم شدی
با آمدنت هر تار زنده گیمنوایی محبت ترا مینوازدآن چشمان مستت چی باده ای نوشاند ؟که به دل شور تازه ای بخشیداز خودم بی خود شدمچندی غیر هیچ کسی در کنارم بودنه چشمم به هیچ پنجره ای امید وارتو آمدیهمه چیز و همه کسم شدیدگر نمیخواهمحتا بهشت فردوس رانیمیتوانم به قسمتم باور کنم


 


چگونه ترا دریافتم


...


نویسنده  :آرزو 


 


 About the author

160