چگونه ترا در یافتم

Posted on at


 


چگونه ترا دریافتم ؟!


نمیتوانم به قسمتم باور کنم


 ...


قسمی وارد زنده گیم شدی



فکر میکنم مهتاب به زمین آمد



آهسته آهسته


...


آرام آرام


 


مانند زمزمه ی شعری که باد بهار آورده باشد



مثل قطرات شاد باران




که رقص کنان به روی آب میخورد



در کنارم آمده و مرا لمس کردی



دلم را با دل دریایت پیوند دادی



چشمانت ساحل آرامشم شد



سکونم شدی



جنونم شدی



فکر می کنم خداوند ترا به بسیار فرصت آفریده



زیبای تو را دیده به قدرت آن بیشتر پی بردم



ای ساز هزار سرو



ای عطر دل انگیز



ای شعر نا تمام




تو پیک کدامین سپیده ای؟



که با آمدنت راه ها تغیر کرد


 


صدای امواج دریا خروشان شد



زنده گی آهنگ تازه میسراید



دگر هیچ فصل اش حریف بهار نیست



تو ستاره ای شب های تاریکم شدی




با آمدنت هر تار زنده گیم



نوایی محبت ترا مینوازد



آن چشمان مستت چی باده ای نوشاند ؟



که به دل شور تازه ای بخشید



از خودم بی خود شدم



چندی غیر هیچ کسی در کنارم بود



نه چشمم به هیچ پنجره ای امید وار



تو آمدی



همه چیز و همه کسم شدی



دگر نمیخواهم



حتا بهشت فردوس را



نیمیتوانم به قسمتم باور کنم


 


چگونه ترا دریافتم


...


نویسنده  :آرزو 


 


 



About the author

160