د ښځي مقام

Posted on at


ښځی او نجونی د نړی نیم نفوس دی٫ د اسلام په حکم او د قرآن کریم نظر پر اساس باندی دوی انسانی مهمه او ارزښمندی ذخیری د ټولنی معنوی او مادی اعتدال لپاره ګڼل کیږی. او د دوی ګډون په اجتماعی فعالیتونو کی لکه د هیواد فرهنګی٫ اقتصادی او سیاسی برخه کی د مهمه اړتیاوو او عواملو نه د ټولنی پرمختک لپاره ګڼل کیږی.


هغه شی چی د ښځو ګډون پورته وړلو سبب د په ټولنه کی کیږی٬ احترام د دوی حقوقو ته دی. ښځی د ټولنی حقیقی حسیاتو مانا دی٫ د جاهلیت وخت کی ښځو ته په ډیره تحقیر کونکی حالت باندی لیدل کیدل.ښځی د ټولنی حامی او ناجی د شر او فساد نه دی٫ دوی دی چی د ماشومانو ښه روزنی سره٫ د ټولنی قسمت مرفه کوی.


ای ښځی!! ای موری!! هیلی می؛ آرامی او آسانتیا می یاست.


اسلام د الله سپیڅلی دین ښځو ته یی یو خاص مقام یی ورکړی دی٫ د مورانو او ښځو احترام ټولو ته فرض دی. او هم څرنکه چی ټول پوهیږو٬ جنت د مورانو پښو لاندی دی.


پس د هغه ورځی په امید باندی چی د مورانو او ښځو حقوق د پښو لاندی نشی. 
About the author

FatehHighSchool

Fateh High School was established in 2008. The school is located on Ferqe street and has 4 shifts (2 shifts for female and 2 shifts for male). It has 6,200 students, 160 teachers and 7 department in different fields.

Subscribe 0
160