زنده گی

Posted on at


زنده گی


زنده گی مانند دریائی است که ما در فراز و نشیب آن خوشی ها، غم های زیادی را تجربه میکینم. زنده گی مانند بحریست که دو خاصیت دارد یک موج و دیگر ساحل. موج آنقدر تند است که یکباره گی فاجعه های زیادی را به بار می آورد و ساحل آنقدر دل انگیز و خوش آیند است که خوشی ها را دامن میزندمعنی زنده گی رقص تقدیر با زمان است. نیزه زنده گی آنقدر تیز است. که هر دوری را سر آغاز است و جای آب را به لاله میدهد. سخن زنده گی، سکوت زنده گی، احساسات زنده گی، عواطف زنده گی....همه اینها با چند کلمه تنهائی، دوری،رهایی، رفتن و ... در مجادله است


جاده آخر زنده گی جدایی است  در هنگام مرگ! چون تک نواز و یالان درین دنیا باقی خواهد ماند


نه دوست، نه عشق، نه سرور، نه سکوت، نه طبیعت، نه غم، نه شادی، نه تنهائی،...


فراغ زنده گی لحظه سکوتAbout the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160