نتیجه استفاده از گیم های کامپیوتری

Posted on at


 

اثر بازی های کامپیوتری سالها است که تحت بررسی قرار دارد و یکی از روشهایی که برای پی بردن به تاثیر این بازیها روی افراد مورد استفاده قرار گرفت این بود که گروهی از دختران داوطلب را برای مدت سه ماه و ۹۰ دقیقه در هفته باید از گیم های کامپیوتری استفاده کنند و گروه دیگر نباید هیچ گونه بازی رایانه ای را انجام بدهند.

 

 

 

بعد از مشاهده عملکرد مغز این افراد به این نتیجه رسیدند که آنهایی که بازی کامپیوتری را انجام داده اند در مقایسه با آنهایی که هیچ گونه بازی انجام نداده اند، سئوالات پیچیده  را بهتر و موثرتر جواب میدهند و دارای قدرت پردازش بهتر معلومات می باشند 

این نتایج نشان داد که نقاطی از مغز که با فعالیت های پیچیده مرتبط می باشد ضخیمتر می شود

 

 About the author

160