مسافر سفر کرده باز می آید

Posted on at


مسافر سفر کرده باز می آید


خبرآمد غزل رفته ام می آید                                    طبیب دل شکسته ام می آید


غنچه های تنم شگفته شد از این خبر                                  باغ و بوستانم پر سبزه شد از این خبر


                            عطر و بویش پیچیده در سرا                                   مست و مد هوش کرده مرا                           


زدریا پر خروش چشمانم                                       اشک شوق ریزد به دامانم 


  شده ام دست و پارچه و سر گردان                              تپش های قلبم پیچیده بر جان


 دیده ها به صدای در دوخته شده                               جانم از دیر آمدنش خسته شده

دل بی تاب بهر دیدارش                                         تن لرزان آغوش و آوازش


شوریده سلام گویم برایش                                      غرق بوسه سازم سر و پایش


چه سخت گذشت شب و روزم                                 ناله ها می کرد دل پر سوزم


گرفتار بود آرزوهایم                                            در قفس سینه پر درد و تنهایم


نشد خاموش شمع عشقم                                         روشنی میداد بر سرنوشتم


خوشحالم که باز چراغ خانه شدی                             محرم رازهای دل دیوانه شدی    
160