نیش مار چگونه میباشد ؟

Posted on at


هر ماری زهردار نیست بلکه فقط تعدادی از آنها که به نیشهای زهری مجهزند خطرناک به حساب میایند


نیش زهری چگونه است ؟


نیش زهری یک دندان بزرگ که داخلش خالیست بوده و نیز نوک تیز میباشد که سراسر آن سوراخ است ، مار به کمک این دندان زهر خود را به بدن حیوان یا انسان فرو میکند . این دندان در فک بالایی مار جای دارد که با غده های سمی زیادی که در سرتاسر بدن مار قرار گرفته اند در ارتباط استاگر مارگیر این دندان مار را بکشد تا مدتی این مار قادر به گزیدن نمیشود ولی بعد از مدتی نیش مار دوباره در محل قبلی میروید و مار آمادهء گزیدن میشود


در برخی از کشورها نظیر هندوستان که افسون مار و به رقص واداشتن آن توسط مارگیرها رواج دارد و این شغل کاذب وسیلهء معاش برخی افراد فقیر است ، غالباً همچو آدمها با زهر مار میمیرند ، زیرا آنها با کشیدن دندان زهری مار مدتی آسوده خاطر شده اند که او نیش نمیزند اما بدون اطلاع از دندان درآوردن مجدد مار خود طعمهء او میشوند . مار زهری وقتی شکار خود را میگزد نیش خود را در بدن آن فرو میبرد . ضمن این کار غده های زهری مار تحریک میشوند و از خود زهر جاری میسازند و به وسیلهء نیش به آن تزریق میکنند . مارگزیده ابتدا بیهوش میشود و اگر مداوا نکنند منجر به مرگش میشود . مارهای زهری علاوه بر نیش دندانهای دیگری هم دارند و در واقع آنها هم گاز میگیرند و هم نیش میزنند
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160