اسلام

Posted on at


قسمت سوم 


جز این قوانین اسلام دارای عملکرد های وسیع بوده که مسلمان به راستی دارای کدام خصوصیات میباشد یا که را میتوان مسلمان گفت : آنکه دین و امورات دین را امر نخست دانسته و انجام آنرا اولین کار در زندگی قرار دهد به آن صادق باشد پیغمبر آن را به رسمیت بشناسد و هرآنچه ایشان دستور داده به علاقمندی انجام دهددارای خصوصیات چون راست گفتن ، درست اندیشیدن ، مهربان بودن ، از گناه اباء ورزیدن ، به دستورات و مقررات پابند بودن، خدمت به مردم را پیشه خود قرار دادن، از غرور و کبر دور بودن و همیشه با پرهیز بودن و دارای اوصاف و کردار بهتر که سیرت برجسته داشته و صورت و فعل  با آن تطابقت نمایدامروزه اکثر از پیروان آن خلاف این دستورات عمل نموده و آن چه که باید کنند ،میدانند اما نمیتوانند چون در گروه نفس سرکش مانده اند


 دین پاکی که با از دست دادن سر ها،جان ها و شکنجه های مردان خدا ، اولیا خدا و اصحابه های خدا بدست آمد و ادامه پیدا کرد که بهترین مثال آن را میتوان حضرت حسین فرزند حضرت علی نواسه حضرت محمد "ص"  یاد آور شد، در حال حاضرصرف از افسانه های آن یاد کرده و ازهدف بزگ امام خبرندارندبسیاری ها از دین وسیله ی برای مقام ٍ، چوکی ٍاستفاده کرده و فتوا های مختلف را از حدیث و آیت بیان کرده و افعال چون ترور ٍ، دهشت ، انتحار را بنام اسلام درآورده و لکه را بنام اسلام زدنداین کا ر های زشت بنام دین زشت مسلمانان زیادی را مشکوک کرده و بسیاری از آن سرگردان شده و راه خود را گم کرده و حاصل کرد شان کدام نتیجه در پی ندارد همه از اسلام میگویند اما یکی به مثل مسلمان واقعی عمل نمیکنند در یک جامعه که دین خدا حاکم باشد این همه فساد نپذیرفتنی است، هر پیروی از این دین  قابل رد از این دایره مبرا را ندارد زیرا این دین کوچکترین اشتباه را در خود اجازه نمیدهدAbout the author

160