بهترين كارها دشوارترین آن است

Posted on atارزش عمل بحثی است که در سرنوشت انسان بسیار مهم شمرده شده. انسان هیچ چیزی بدست نمی آورد جز به کوشش و تلاش زیاد خودش. ارزش يك‌ انسان، به عمل او است و ايمان و عمل دو موضوع کاملا جداناشدنی هستند همانند دو برادر و رفيق‌ که هرگز از هم دور نمیشوند، و خداوند هيچكدام را بدون ديگری قبول نمیکند: نه عمل بدون ريشه و نه داشتن ايمان بدون عمل.


عده زیادی از انسان ها به جای استفاده از «عمل» ، خود را به «امل» (يعنی آرزو) دلخوش می كنند. آرزوها و آمال بی پايان دنيای جلو انسان را از تلاش و کوشش و فرصت ها میگیرد  و با سرگرم نمودن انسان، او را ازرسیدن به مقصد اصلی دور می كند. ولی همه ی عمل ها و تلاش ها، ارزش برابر و مساوی ندارند، بهترین و مهمترین عمل «عمل صالح» است که در قرآن کریم هم زیادتر بر آن تاکید شده است. هر كاری كه نسبت به موقعيت، ضرورت ها و شرايط جامعه و امكانات و محدوديت های انسان،  خوبترین، مناسب ترين، لازم ترين و مفيدترين كار باشد، آن عمل، قبل قدر و «عمل صالح» است. ضروری ترین و اصلی ترين شرط «عمل صالح» ـ كه بدون آن، عمل انسان بدون تاثیر بوده و در رسيدن انسان به سعادت همیشگی کمک ننموده و ارزش نخواهد داشت ـ  تعلق داشتن  آن عمل بر «تقوی و نیت خالص» است. «همانا خداوند تنها عمل پرهیزکاران را قبول مینماید».عملی كه  از نیت خالص و تقوی برخاسته باشد، ارزش بسیار بالای دارد حتی اگر کم و اندک باشد، و عملی كه با هدف های دنیای و غير خدای باشد، هر چند از نظر كميت دنيای، بزرگ شمرده شود، ناچيز و بی ارزش است. به همين صورت، اِخلاص بهترین عمل شمرده شده. یا كسی که کوشش كند كه با تمرين و تذكر، عمل و گفتار خود را از تعلقات مادی و نفسانی پاك‌ نموده و خالص نمايد، بهترين كار حساب می شود. به کمک اخلاص، عمل انسان ارزش پيدا می كند و به جایگاه بالا ميرسد، و تقوی و اخلاص، مقياس اصلی سنجش عمل می باشد.


به اضافه، علم و معرفت هم يكی از شاخه های با ارزش عمل انسان است. هر چه کوشش و عمل انسان، مربوط به فهم، درک و معرفت عميق‌تری باشد، آن عمل ارزش زیادتری خواهد داشت.


يكی دیگر از شاخه های با ارزش عمل، مشکلات و سختی آن عمل است. كاری كه ضرور است انجام شود، هر چه سخت تر و پرزحمت تر باشد، خوبتر و بهتر است. پيامبر گرامی (ص) نیز هرگاه  از بین چندین کار یکی را میخواست انتخاب کند، به دنبال سخت ترین و پرزحمت ترين كار مي رفت. لذا كسانی كه در جامعه، فعاليت های مشكل تر و سخت تر را انتخاب میکنند و با نیت پاک و درستی آن كار را به اتمام مي رسانند، از ارزش زیادتری برخوردارند.معلمی كه درس دادن در شرايط و مناطق‌ محروم را قبول میکند، داکتری كه كارهای سخت را قبول می كند، و كارگری كه كار در بخش های مشكل را انتخاب مینماید، مديری كه از پذيرفتن كارهای پيچيده و مشکل نمیگریزد، كسی كه مسووليت های طاقت فرسای اجتماعی و سياسي ر ا قبول می كند، كسی كه شغل در اردوی ملی يا بخش های نظامی و امنيتی را می پذيرد...وغیره...و بالاخره هر زن و مرد و پير و جوانی كه به دنبال كارهای پرزحمت و پرخطر و در شرايط سخت و مشکل مي رود و به خاطر ضرورت های جامعه اسلامی و با نیت خالص و تقوی، وظيفه خود را انجام میدهد ، اين مشکل و سختی هرگز آنها را خسته نمیکند، بلكه وی آن را با ارزش می داند و اين فرصت را برای خود با فضيلت می شمارد.


چنين انسانهای بخاطر تشويق‌ اين و آن، معاش و دستمزد زیادتر،  بالابردن درجه و مقام وغیره... كار نمی كنند ویا كه اگر كم توجهی به تلاش و كار آنان شد، در كار خود سست نمیشوند و از تلاش خود هرگز پشيمان نمیشوند.


بله! انسانها و مومنان واقعی كسانی هستند كه هیچگاهی از زير بارهای دشوار و سنگين و كارهای سخت ـ در جايی كه ضرورت باشد ـ فرار نمی كنند و عمل و كار خود را ـ چه در اعمال عبادی، چه اعمال اجتماعی و اقتصادی و سياسی ـ با نیت خالص به حیث«عبادت» انجام می دهند و بنابراين سختی آن را با آغوش باز می پذيرند، زیرا از پيشوایان و مردان خدا یادگرفته اند كه بهترين اعمال، عملی است كه برای انسان سخت باشد و نفس آدمی آن را قبول نکند. رسيدن به چنين ارزشی درباره عمل، قدمی بسیار بزرگ است برای نزديك‌ شدن به مقام والای یک انسان با ارزش در جامعه.About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160