مېرمن رویا محبوب د ډيجیټالی وریښمین په لاره کی د آی ان سی مجلی او مک کنسکی غږ کی

Posted on at

This post is also available in:

مېرمن رویا محبوب٬ د افغان سیټادل نرم افزار شرکت رئیسه په دغو نویو وختونو کی یی په آی ان سی مجلی او غږ سازمان مک نسکی کی یوه مقاله لیکلی ده چی انترنټ یی د وریښمین لاری معادل باندی په نوینه روزګار کی بولی٬ په ۱۳ پیړی کی٬ ونیسی مارکوپولو یو تاجر د وریښمین لاری په امتداد کی٬ هغه تجارتی لاره چی چین او اروپا یی د منځنی آسیا نه د یو بل سره تړلی٬ سفر یی وکړلو. دغه لاری په هماغه وخت کی د نړی څلور لاری نقش یی درلودلو. 


د وریښمین لاری اوس د فزیکی کالیو وړلو او راوړلو قابلیت نه لری. د مېرمن کلنتون مبتکرانه پروګرام په خلا باندی٬ مېرمن محبوب پیشنهاد کوی چی انترنټ د وریښمین لاری په توکه وګڼل شی چی خلک د ټولی نړی نه د یو بل سره یوځآی کوی پرته د دی چی مجبوره اوسی اساسی موضوع ګانو ته لکه د فزیکی کالیو او خلک راوړلو او وړلو ته په افغانستان کی واچوی.

د نمونی په توکه٬ مېرمن محبوب وایی چی اوس افغانستان د خشونت پیړیو نه د وتلو په حال کی دی٬ مګر اوس هم کله چی ښځی د خپل ګورونو نه وځی یو نر د هغوی کورنۍ نه باید د دوی سره اوسی.

انترنټ دغه فرصت زده کونکو او ښځو ته فراهم کوی ترڅو چی د نړی کاوش ته واچوی٬ یوه دنده په چټکه توکه باندی په ارزانه قیمته پیل کړی. مېرمن محبوب وایی د افغانستان خلکو یوځای کول د انترنټ سره یوه لږ لګښته لاره د کار آفرینه پرمختک لپاره ده. د درېم نهادو لپاره چی غواړی په دغه برخه کی کار وکړی ترڅو چی انترنټی اړیکه د ښځو او منځنی آسیا زده کونکو ترمنځ برقراره کړی٬ لکه دولت او یا سازمان غوندی لکه انکس ښځی غوندی چی ډیر لږ لګښته دی. 

 

په آخر کی مېرمن محبوب وویل چی تجارت د خلکو لپاره دی. د خلک نظرونو یوځای کولو سره په افغانستان او د هغو نه بهر کولی شی کارآفرینی ته رونق ورکړی. د اړیکو برقراره کولو سره د خلکو مابینځ کی کولی شی د وریښمین نوینه لاره جوړه کړی٬ دغه ځلی د ډیجیټالی په توکه غوندی.

د مک کنسی غږونو مجلی هغه سازمان دی چی کارشناسانه فکرونه د نړی یو شمیر اجتماعی رسانو کی خپره کوی.  دغه سازمان قصی په نمایش کښښدی چی د کار آفرینی اثر کښښدل بیان کوی. د آی ان سی مجله د کار آفرینی او د کار او بار طاحبانو لپاره جوړه شوی ده. د آی ان سی مجله ۵۰۰ خصوصی سازمانونه په چټکه توکه باندی په آمریکا کی ښایی. اصلی مقاله دلته ووایی.

 

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160