انتخابات ایالتی کالیفرنیا 83

Posted on at


اهالی کالیفرنیا برای گزینش ایالت دار آینده خود روز سه شنبه به پای صندوق های رای رفتند. در این ویدیو که توسط شبکه دیدگاه ثبت شده است, بانو مری کسل با آقای بل در این مورد مصاحبه میکند. در یک صفحه نشان داده میشود که چهار نامزد گوناگون در این انتخابات بیشترین رای را از آن خود کردند که جیری برون با داشتن سی و شش درصد بیشترین آرا را از آن خود کرده است.

سپس تم دونلی با دوازده درصد, نیل کشکاری با پنج درصد و گلن چمپ نیز با پنج درصد به تعقیق آن قرار دارند. جیری برون از حزب دیموکرات است. تم دنالی از تی پارتی و دو رقیب دیگر نیل کشکاری و گلن چمپ از حزب جمهوری خواه می باشند. نامزد ها پول زیادی را برای تاثیرگذاری بر رای دهندگان مصرف کردند. بیشترین بودجه مبارزات شان را بخش تبلیغات تلویزیونی تشکیل میدهد. چون تلویزیون در کالیفرینا بسیار اثرگذار است و این کالیفرنیا را از دیگر ایالت ها متفاوت میسازد.

کالیفریناAbout the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160