سفر در مركز زمين

Posted on at


 

سفر در مركز زمين

بيايد وانمود كنيد كه كه ما يك سفرفرضي داريم درزير زمين.آيا چه اتفاق خواهد افتاد ما به چه موانع روبرو خواهيم شد و چه چيز هاي خوهيم يافت البته رفتن به اعماق زمين غير ممكن است اما بطور فرضي تصور ميكنيم كه امكان دارد در ابتدا ما يك سفر خيالي را تصور ميكنيم و فكر ميكنيم كه ما كساني هستيم كه از گرماي زياد و از فشارگاز و يا اشياي عجيب نيز ديده و پيش ميرويم،

در رفتن به آنجا به يك قطار سريع السير و حفاري ضرورت داريم كه در زير زمين در حركت باشيم در ابتدا شايد ما به سخره هاي بزرگ برخورد نمايم و همانطور به حفاري خود ادامه داده و تقريبا نيم مايل در زير زمين باشيم وبعد متوجه ميشويم كه آهسته آهسته زير زمين داغ مي شود اين يك پديده عجيب نيست بخاطريكه هر قدر ما پايين تر برويم گازها بالا مي آيد و هواي زير زمين گرم تر مي شود ولي بايد ما به پايين رفتن خود وحفاري ادامه بدهيم تا اينكه به سه مايلي زمين ميرسيم بعد متوجه مي شويم كه هوا بازهم از پيش گرم تر شده اين دفعه به آب داغ و جوشان برخورد ميكنيم از موانع عبور كرده تا به درجه 40 مايلي زمين ميرسيم كه درجه حرارت آن تقريبا 400 درجه باشد كه شايد در آنجا آتش گداخته بسيار داغ خوهد بود.

ولي بازهم به حفاري ادامه داده عميق و عميق تر مي رويم بعد اما ديوار ها وسخره هاي از آهن و پلاتيوم را ببينيم و بعد سنگ هاي درخشان را كه در وسط سنگ هاي ديگر شايد الماس باشد و يا ديكر سنگهاي قيمتي مي بينيم وشايد سفر ما دو روز ودو شب ادامه داشته باشد و بعد از فرضيات اين را ميدانيم كه زير زمين رفتن غير ممكن است و فلزاتي مانند نيكل آهن سنگهاي قيمتي ديگر و گرماي شديد و كشنده كه در آخرين قسمت آن آنقدر گرما شايد باشد كه در كمتر از يك ثانيه انسان راجزغاله مي كند و شايد هم آتشفشانها از آنجا مايع مذاب و آتشين را گرفته و به هواو در اطراف خود پراكنده نمايد.

با تشکر

نویسنده: عمرزبیر حیمیدی

 

 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160