کمپیوتر در زنده گی معاصر انسان ها.....

Posted on at


 


کمپیوتر ها وسایل الکترونیکی است که در ساحات مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد.


این پدیده در دنیای الکترونیکی و دیجتالی امروز نهایت مهم و حیاتی است برای مردم بخصوص برای کسانی که سازمان ها,موسسات,شرکتها و غیره جای های دیگر کار میکنندتقریبآ همه چیز های مدرنی را که شما میدانید,میبینید و به آن آشنایی دارید یا توسط کمپیوتر ساخته شده و یا توسط کمپیوتر دیزاین شده,به عنوان مثال:موتر ها,طیاره ها,کشتی ها, و تحت البحریها همه و همه با استفاده از کمپیوتر طراحی و دیزاین گردیده اندسگنال های ترافیکی توسط کمپیوتر اداره و عملی می گردد آغاز سفر های فضایی با کمک کمپیوتر صورت گرفته است.


امروز اکثر وظایف نیاز به دانش علم کمپیوتری دارد, این مغز میخانیکی و الکترونیکی (کمپیوتر) تآثیرات عمیق و وسیعی در زنده گی فردی و اجتماعی ما به بار آورده است.اگر کمپیوتر نمیبود زنده گی به اینجا نمیرسیداگر ما برای یک لحظه دنیای بدون کمپیوتر را تصور کنیم , در خواهیم یافت که پیشرفت های صورت گرفته در عرصه طبابت غیر ممکن میبود و علاج های متعددی که برای امراض مختلف تشکیل گردیده اند,دست نخورده باقی میماند چرا که اکثر امراض و علاج آن با کمک کمپیوتر کشف و شناسایی گردیده است.


در صورت نبود کمپیوتر, محاسبات رای دهی در انتخابات به مشکل بزرگی مواجه میگردید,سفر های فضایی نا ممکن میشد,طراحی و دیزاین طیاره ها پر مصرف می گردید و در نهایت زنده گی بدون کمپیوتر یک زنده گی سختی میبود.


کمپیوتر در اصل یک تغیر بزرگ و تحول تکنالوژی را در جهان به وجود آورده است.


کمپیوتر زنده گی مارا در ابعاد مختلف متاثر ساخته و وسیله اختراعات و انکشافات مفید گردیده است.


ساحاتی که کمپیوتر در آن تاثیرات مستقیم داشته و دارد عبارت از:


تجارت


تفریح و سرگرمی ها


اطلاعات و ارتباطات


سیستم تعلیمی


سیستم های نظامی


   سیستم صحت میباشد.امروزه ارزش کمپیوتر برای تمام انسان ها ثابت گردیده که اگر کمپیوتر نمیبود این دنیا دیگر دنیای معاصر گفته نمیشد.


ازینکه این جهان , جهان تکنالوژیست همه بخاطرپیدایش  کمپیوتر است 


 


نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160