اجتماعی رسانی او پایداره اقتصاد په منځنی آسیا کی

Posted on at


ګرانو زده کوونکو: 
د دغه اونۍ په جریان کی د ښوونځیو ټولو ټولګیو آزموینی پای ته ورسیدلی او زده کونکو په ډيره ښه توکه خپل آزموینی یی خلاصی کړلی.


نیکمرغه د کامپیوټر او اجتماعی رسانو نوی ټولګیان د زده کونکو لپاره پیل شوی دی او یو شمیر ډير زده کونکی په دغه ټولګیانو کی یی ګډون کړی دی. ترڅو دوی خپلی د ژمی رخصتیانی د نویو موضوع ګانو زده کولو سره پای ته ورسوی٬ ځکه چی زده کونکی د کامپیوټر او اجتماعی رسانو سره ډيره مینه لری او غواړی چی د دغه ټولګیانو مخته وړلو سره د خپل پوه کچه پورته کړی.په دغه ښوونځی کی هره ورځ د کامپیوټر او اجتماعی رسانو درۍ ټولګیان درس ورکول کیږی او یو شمیر ډير زده کونکی په دغه ټولګیانو کی یی ګډون نیولی دی او دوی ته کامپیوټر او اجتماعی رسانی درس ورکول کیږی د کامپیوټر آموزشی دوره کی د کامپیوټر اساسی پروګرامونه درس ورکول کیږی.


او هم زده کونکو ته ورزده کول ګیږی چی څرنکه مقاله او قصه ولیکی او داچی څرنکه خپلی مقالی په انکس فلم نړیواله شبکه کی کښښدی او د دغه کار سره یی پیسی لاسته راوړی.زده کونکی د دغه ټولګیو زده کولو نه خوشاله دی او د افغان سیټادل شرکت نه مننه کوی او یو د هغه زده کونکو نه ووایی: (زه ډيره خوشاله یم چی په دغه ټولګی کی می ګډون کړی دی او اوس کولی شم د خپلی ټولنۍ او خلکو ټول غمونه٬ خوشالیانی او ستونزی د مقالو لیکلو سره نړیوالو ته ووایم.) 
About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160