فلمنامه نویسی دانش آموزان افغان و آموزش پایدار

Posted on at


شاگران عزیز:


در آخر این هفته در مکتب سید مولانا عبدالله هاتفی تمام شاگردان اعم از بخش ذکور و هم از بخش اناث امتحانات خویش را به خوبی به انجام رساندند وتمام شاگردان این مکتب از امتحاناتی که دادند نیز راضی به نظر میرسند و مدیره مکتب  لیسه  هاتفی فاضله حمیدی نیز پارچه های شاگردان بخش اناث خود را از صنف هفتم الی صنف دوازدهم به تاریخ 1392/9/25 نیز به موقع شان داد که عین حال از دیگر مکاتب دولتی هنوز پارچه های شاگردان ایشان را نداده اند و این یکی از فعالیت های مدیره مکتب لیسه هاتفی را نیز نشان میدهد.تمام شاگردان مکتب لیسه هاتفی نیز زخصت شدند و مدیره مکتب لیسه هاتفی بخش اناث درخواست تا دراین اوقات رخصتی بیشتر کوشش نموده تابه سال آینده آماده گی خوبی داشته باشد.


همچنان لیسه مکتب هاتفی در این اواخر به بازسازی بیشتر مکتب٫ و درعرصه پاک کاری کردن تعمرات جدید نیز کوشش میکند و از اولیائی عالیقدر شاگردان میخواهد تا دراین عرصه وی را کمک و همکاری نمایند.


و دراین اواخر مکتب سید مولانا عبدالله هاتفی نیز از پیشرفت خوبی برخورداراست, ومی تواند در آینده های نزدیک از جمله مکاتب عالی در سطح افغانستان شناخته شوند.نظریکی از شاگردان مکتب لیسه هاتفی:


من یکی از شاگردان مکتب سید مولانا عبدالله هاتفی هستم متعلم صنف دوازدهم و در مکتب ما دفتر افغان سیتادل نیز کمک و همکاری کردند که از آن جمله مدت دوسال میشود که به مکتب هاتفی نیز از طرف دفتر افغان سیتادل اتاق کمپیوتر مجهز آماده شده است.


و همچنان دفتر افغان سیتادل یک دوره کورس سناریو نویسی را نیز آغاز کرد که یک تن از شاگردانش خودم بودم مدت یک ماه به طور رایگان آموزش دیدم.نویسنده : فوزیه نوریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 853
160