د افغان نجونو مقاله لیکل او پایداره اقتصاد

Posted on at


د باغ نظر ګاه لیسی زده کونکی د دی نه چی خپل آزموینی یی تیره کړلی او په موفقه توکه یی خپل درسونه پای ته ورسول او یو بل ټولګی ته بریالۍ شول خوشاله دی.  د باغ نظر ګاه لیسی زده کونکو آزموینو تیریدلو سره دومواری یی د شوق او هیلو سره د مقالو او مختلفو موضوع ګانو لیکلو ته یی پیل وکړلو. د ژمی رخصتیانی زده کونکو ته یو وخت دی ترڅو چی فکر وکړی او ولیکی.


د باغ نظر ګاه لیسی مدیره چی یوه فعاله او فکرمنه ښځه ده زده کونکی تشویق کوی ترڅو چی وکولی شی د خپل استعدادونونه کار واخلی او د افغان سیټادل شرکت سره همکاری ولری.ډیری تشویقیانی چی د مقاله لیکلو برخه کی شوی دی د میرمن محتسب زاده له خوا نه دی٫ دوی د ښه فکر او د ټولنۍ فرهنګ او اجتماع مطابقه فکر لری. افغان سیټادل شرکت په نظر کی لری ترڅو د دغه نه هم ډير لاری د افغان نجونی پرمختک لپاره چمتو کړی ترڅو چی خپل پټ استعدادونه ښکاره کړی په دغه صورت کی دغه ځلی پلان شوی دی ترڅو چی نوری ډيری نجونی د کامپیوټر او انترنټ زده کولو برخه شاملی کړی.که څه هم په هرات کی ډير ستونزی په خاصه توکه د ښځو لپاره شته دی بیا هم د افغانستان ښځي باغیرته او زړه وری ښځي دی٫ او هم د دغه ښځو استعدادونه د ستاینۍ وړ دی٬ فکر کیږی که ښځو ته ډیر شیان چمتو وی شاید افغانستان یو د هغه هیوادونونه وی چی د فرهنګ له نظر په نړی کی یی لومړۍ مقام نیولی وی.


د افغان نجونی نوم لیکنه د کامپیوټر او انترنټ په خاصه توکه د انکس فلم برخه کی جریان لری مګر دغه حالت د افغانستان نجونو لپاره د باوو وړ نه دی چی یوه ورځ دوی خپل فکرونه د لیکلو په رشته یی راواړوی٬ او د خپل ځان نه خلاقیت وښایی او یا هم دا چی انکس فلم او افغان سیټادل شرکت وکولی شی په دغه برخه کی افغان نجونو ته کمک وکړی.مګر افغان سیټادل شرکت د افغانستان نجونو ته یی اطمینان ورکړلو چی دوی پخپله وغواړی پرمختک وکړی سل په سلو کی به د دوی سره همکاری وکړی او د دوی فکر او استعداد پرمختک لاره به چمتو کړی. انشاالله د افغانستان نجونی او ښځی به خپل هیلو ته ورسیږی او د پرمختک لاری یو د بل سره تیری کړی. 
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160