پایداره زده کړه او اجتماعی رسانی په ښوونځیانو کی

Posted on at


د سید مولانا عبدالله هاتفی ښوونځی د هرات ولایت یو ټاکل شوی ښوونځی دی. چی دغه ښوونځی د ښځینه او نرینه څلور ټایمو کی زده کونکی لری. هاتفی لیسه په دغه اونۍ کی یی ډير فعالیتونه درلودل چی د هغو نه یو هم د کامپیوټر ټولکی نوم اخیستلی شو چی د افغان سیټادل شرکت له خوا نه بر کزاره شوی دی٫ چی اوس یو شمیر ډير زده کونکی د اجتماعی سایتونو سره فعالیت کوی.

د زده کونکو فعالیت  په انکس فلم کی ډير شوی دی٬ او اوس یو شمیر زده کونکی چی د انترنټی یوه دوره یی زده کړی ده٬ کولی شی چی په خپل فکر باندی بلاګ ولیکی او فلم نامی جوړی کړی او هم د افغان سیټادل شرکت د ښځینه برخی زده کونکو فکر پرمختک په کوښښ کی دی. په اوس مهال کی هغه ټولګیان چی د افغان سیټادل شرکت له خوا نه برګزاره شوی دی٫ او یو شمیر ډیر زده کونکو په دغه انترنټی ټولګیانو کی ګډون کړی دی.

او هم په دغه اونۍ کی په هاتفی لیسه کی د یو شرکت له خوا نه یو سیمینار برګزاره شولو چی د لسو ورځو لپاره وو٬ په دغه سیمینار کی د ۷ نه تر دولسم ټولکۍ زده کونکو ګډون کړی وو. او هم دغه سیمینار د زده کونکو فکر ته ډیر ګټه ور وو.

د دغه څنک سره چی زده کونکو په اجتماعی سایتونو کی فعالیتو درلودلو د ریاضی, فزیک, مثلثات, کیمیا او کانکوری برخو کی یی هم فعالیت درلودلو. نیکمرغه اوس د هرات ولایت زده کونکی پرمختک کړی دی او د پرمختک په حال کی دی. 

 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160