د افغان زده کوونکو آشنایی د اجتماعی سایتونو سره٬ پایداره اقتصاد

Posted on at


ګرانو زده کوونکو:


د دغه اونۍ په جریان کی د کامپیوټر او انترنټ ټولګیو نوم لیکنه په هاتفی لیسی کی جریان درلودله٬ چی یو شمیر ډیر زده کونکو په دغه ټولګیان کی ګډون کړی وو. د درس په دغه پړاو کی انکس فلم سایت زده کونکو ته درس ورکړل شولو٬ چی ډير بدلونو نه یی زده کونکو ته درلودل٬ چی ډیر ګټه ور وو او د ګرانو زده کونکو فکر پرمختک سبب وکرځیدلو.ګران زده کونکی په مختلفو ګروپو او وختونو باندی تقسیم بندی شول٫ چی هر ټول ګروپونه د یو بل سره مثبته سیالۍ کوی. د انکس فلم سایت د پرمختک په حال کی دی٬ ټولو زده کونکو ته بلاګ لیکل او یا مقاله لیکل د مجربه ښوونکو له خوا نه چی د ادبیاتو پوهنځی نه دی درس ورکول کیږی٬ او د انکس فلم سایت د هغه ښوونکو له خوا نه درس ورکولو کیږی چی د کامپیوټر ساینس پوهنځی نه فارغ شوی دی.ګردان زده کونکی غواړی چی خپلی مفکوری خپره کړی٬ او انکس فلم سایت یوله لاره یی د هغوی فکر خپره کولو لپاره په لاره واچولو. چی زده کونکی د دغه لاری نه کولی شی پیسی لاسته راوړی
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160