لورنز مریګی د انکس فلم جوړونکی د خاص امتیاز او د سفارشی انځورونو په اړه خبری کوی

Posted on at

This post is also available in:

  • زموږ د انکس فلم فنی ټیم د فلم انکس بټا (beta) نسخی په اړه خبری کوی. نن د هغو نه می د خاص امتیاز او کامپیوټری انځورونو په اړه پوښتنه وکړله. نوی قدمونه به انکس فلم په دغه برخه کی مخته بوځی. 

    په دغه پروګرام کی درۍ شیان په نظر کی نیول کیږی.

    د کاروونکیو خوشاله کول

    د هغوی زده کول د انکس فلم کارولو په اړه کیږی.

    خاصه نکتی د خاص امتیاز پورته وړلو په اړه زده کوی. 

یو لاس جوړونکی انځور به ټول په یوه کچه کی قرار کړی. وروسته به انځورونه ډير د یو بل نه به لاس وهونکی شی ترڅو چی هر یو کاروونکی وکولی شی د نورو نه متفاوته اوسی. زموږ هدف دا دی چی انځورونه د نورو لپاره مینه وال کړو.

ستاسو د نظرونو په تمه د پیغام برخه کی یو.

د انکس فلم پاڼي سره غړی شی ترڅو چی نوی مقالی او موضوع ګانی د لاس نه ورنکړی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160