راستگویی

Posted on at


راستگویی بهترین صفت یک انسان مسلمان است


انسان راستگو همیشه در نزد مردم با اعتماد بوده و خداوند ج همیشه از وی راضی وخشنود می باشد . انسان راستگو را همه دوستدارند و مردم به او اعتماد میکنند . راستیست که موجب رضای خداوند و نیز اطرافیان انسان میگردد . از راستی تمام پیوند ها مستحکم میشوند و راستی باعث میشود تا هیچوقت حق کسی تلف نشده و در جامعه بی عدالتی اوج نمیگیرد


 


انسان راستگو هیچوقت به دل ترس ندارد


انسان راستگو همیشه وجدانش راحتست


دروغگویی یک صفت بسیار بد بوده و‌انسان دروغگو حتی حقایقش نیز رنگ دروغ دارند و عباداتش نیز دروغ و ریاء خواهد بود . وی همیشه مورد غضب خداوند ج قرار میگیرد . میشناسم کسانی را که بخاطر دروغ و نیرنگ با زندگی شاهانه حالا گدایی بیش نیستند . مردم از او دوری میکنند ،‌هیچگاه به او اعتماد ننموده و راز خویش را به وی نمیگویند و با وی نیز دوست نمیشوند . بر علاوه انسان دروغگو در جامعه وقار و عزتی نداردآنچنان دروغ در جامعهء ما رواج یافته که گاهی نیز به خود و سخنان خود شک میکنم ، نسبت به هر چیز شکاک و همیشه ترس اینرا دارم که شاید بهترین دوستم سخنش دروغ باشد . اما از خود شروع میکنم ، راست میگویم از آنچه در دل دارم حتی اگر بسوزم


گاهی سوختن ارزشش بیشتر از آرامش است About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160