رحمت خدا بربنده گانش..............................میلاد پیامبر

Posted on at


میلاد پیامبر محمد "ص "


خدای آسمانها چقدر بزرگ است آنقدر که دریاهای از قلم وکاغذ برای نگاشتن اوصافش کم وکامنت است


.


 رسول وختم پیامبران پیشین وختم المرسلین حبیب آقا،وسیدنا جناب محترم حضرت محمد مصطفی (صلوات الله علیه ) تولد پاک رسول اسلام (دوازدهم ختم رسول پاک معظم اسلام )منجی عالم بشریت ،فخر کاینات ،هادی ومرشد مسلمانان نبینا حضرت محمد بر همه عزیزان وخواننده گان محترم صمیمانه تبریک باد.


خداوند فرموده اند: کسی که ماه ربیع الاول وتولد پیامبر رابه دیگران تبریک بگوید من برایش بهشت را وعده میکنم .


از شما همه عزیزان با خوانش این بلاگ منتظر کامنت های زیبا هستم.


............. صدای که فضلش همه مارا لوا.


کنفش همه مارا ماوا.......ا.


 خدای که ضعیفان را پناه..


قاصدان رابسر راه


خدای که مومنان را گواه


 


 


 ولطف بیکرانش همه مارا عیان وآشکار است.


 


خدای که همیسشه بخشیده با وجود همه خطا های ما .اما باز هم بخشیده است وبخشایش اش را گشوده تر گردانیده است .


ببین خدای ما چقدر بزرگ است ؟ خدا بر همه ما واعمال ما ناظر وحاضراست . آنقدر بزرگ است که بنده هایش را قانع میسازد باوصف اینکه خدانیاز به پاسخ نیست اما..........ا..


ازش دفاع میکند. خدای عزیز ما همیشه میبخشد وهمیشه میدهد. با دیدن وبخشیدن همه چیز خدای مان برای مان فراتر از هرچیز برای مان مرشد،هادی ،وهدایت راه اصالت خود را (محمد )را فرستاد . خداوند با بخشیدن جناب حضرت محمد مصطفی تمام هستی را متبرک گردانید. چه خوبست یادی نماییم از آن هنگام ودمام آمدن این هادی وهدایتگر نورورحمت...................ادر ان زمان پایین آمدن نور همیشگی ،عالم طوری زیبا شده بود که تخت زمین وچترآسمان فراخ از نور باران داشت . در آن وقت رفت وآمد باد امواج بوی گلهای خوشبو پیچ وتاب میزد همه موجوداتی که بخاطر ظلم وستم وزنجیر آویز های ظالمان امیدزنده گی شان را وداع کرده بودند وامیدنداشتند به آن ها مژده وامید زنده گی دوباره تازه شد. آن رویایی مرموز وزیبا شده بود. آن شب نور باران بود چرا ؟؟؟؟؟چر ا درآن شب سیاره ها در آوای گوش همدیگر میگفتند : که امشب در نیمه های شب خورشید تابان میتابد امشب ستاره امید بر همه ظاهر میشود. همه در آن شب انتظار داشتند


 .


 آمنه .....................ا


چه زیبا ؟


در آن شب آمنه در یک عالم سرگشتگی وحیرانیت در گوشه بام خانه اش میدید که به بام خانه اش آبشار نور وروشنایی در حرکت است .ویک ستاره به خانه آمنه چشمک میزند. چقدر آمنه را شگفتی وحیرانی فراگرفته بود. سپس خدای عزوجل با ندای دل انگیز خویش در آوای گوش آمنه آهسته آهسته میخواند: ای آمنه ! ای مادر تقوا...................ا


به تو دادیم از نمونه صدایی داوود .صدای را که دوست داشتی . به تو دادیم محبتی را که از دانیال دوست داشتی . محبت وعصمت یحیی را که دوست داشتی . کردارد ورفتار نیک خلیل الله .. قول وسخن پاک اسمعیل


 حسن وزیبایی چهره یوسف


زهد وعفت عیسی .


 هر آنچه را که خواستی ودر آیینه ات ببین


 خلق وخوی پدرت را خوی آدم را


. وقار ووصولت الیاس.


 نیرو وقدرت نوح.


 وصبربیکران ایوب را 


 


 به تو دادم .به تو که برایمان محمد را دادی واین همه را در محمد ببین .این همه رابه فرزند ودلبند تو بخشیدیم


.


هست فرزند تو تنها....................................ا


 هست فرزند تومحبوب


محمد ما سراپا خوبست سراپا پاک است


 درآن دمادم ودقایق ملکوتی ومباران رحمت بروی بنده گانش فرمود.:" محمد زنده ،جاوید وپاینده خواهد ماند. محمد تا زمان وداع وتا ابد مانند خورشید ر نور وتابان خواهد ماند . با محمد جهان نیک میماند. وقتی نامی با نام محمد وپیامبری به پیامبری محمد وجود دارد. اگر دیدید زمین فراخ ویران شد وچتر وسیع آسمان سرنگون شد بدانید محمد وجود ندارد


 .


 محمد جاوید است ............... چه زیباست تولد پیغمبر پاک مان میلاد نور مبارک .About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160