خواب غفلت

Posted on at


 تابــکی ای ملـت افغــان چنیــــــن


میــکوبی خـــــال غلامی بر جبین


خانه و کاشانه ات ویران ز چیست


چون یتمی چشم تو گریان ز چیست


گشته ای خـــار و چنین حیران چرا


سـرنوشت وادی گــرگــــان چـــــرا


هــــر کس گوید وارث شیران منم


صد حیف است که دلیران در گزشت


هـــــم دلیران قهرمـــانان در گـزشت


ایــن شد چــون  یتیم و بی وه زن


گشـــت بیرون هــمت مایــــان ز تن


ازبــــک وپشتون و هم تاجــک مگو


کفـــــر باشد بر ایــــن ما کینه جــــو


ای خــــــدا ایــــن مــــلتم ازاد کـــن


ایــــن دل غمــــدیده ام را شـــاد کن


چــونـــکه شــــاه ملتها را شاه تویی


هـــم سمیع وهم بصیر و بینا توییترتیب کننده محمد سهیم حکیم زاده About the author

saheem15saheem

saheem saheem One of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160