میدان هوای هرات

Posted on at


میدان هوای هرات

میدان هوای هرات در سال 1336 تاسیس گردید گنجایش 60 نفر را داشت و خط رنوی

آن 2000 طول و عرض ان 40 متر بود که صرف طیارات ملکی در میدان مذکور نشست و برخاست میکرد.

طیارات مذکور از شرکت هوای باختر بود نوع طیاره Tonatarساخت کانادا بود . ودر سال 1352 یک مفرزه قوای هوای افغانستان نیز ایجاد گردید.وبعد از سال 1357 میدان هوای هرات تقویه گردیده ونوع طیارات AN24 ,1-40 مربوط تصدی باختر پرواز های خویش را اغاز نمود طیارات نظامی نوع جیت ,  AN-26وAN- 12 نیز پرواز مینمود.

ودر سال 1357 دستگاه رادار نیز نصب گردید . میدان هوای هرات دارای یک تاور  پرواز های خود را آغاز نمود الی سال 1381 و بعد از سال 1381 شرکت های مختلف هوای با توناز بلند  با طیارات مختلف قوت های آیساف پرواز مینماید ودر سال 1387

خط رنوی و میدان هوای مورد بازسازی قرار گرفته دستگاهای پیشرفته رهنمای طیارات نصب گردید و طول خط رنوی به 2700 متر و عرض ان به 60 متر رسیده است .

در سال 1390 میدان هوای هرات با ساخت ترمینلی جدید که گنجایش 500 نفر مسافر را در یک وقت دارد با تمام امکانات ایجاد و پرواز های بین المللی نیز آغاز گردیده است


و همچنان از میدان هوای بین المللی هرات به دیگر ولایات صورت میگیرد.

از این میدان هوای مجهز پرواز ها به هندوستان و ایران صورت میگیرد.

(میدان هوای هرات فعلا یک آمریت عمومی که در چوکات

آمریت متذکره یک مدیریت هوا شناسی مویریت تخنیک و انجینری مدیریت اتفایه, مدیریت مصونیت پرواز, مدیریت اداری مدیریت حفظ مراقبت و همچنان مدیریت گمرک میباشد.)

همچنان شعبات کنترول پاسپورت شعبات VIP با نورم و استاندرد بین المللی و همچنان پولیس سرحدی و کمپنی های امنیتی دیگر به این میدان جهت انجام وظایف و سهولت برای مسافرین موجود است.

 

این میدان هوای بین المللی دارای یک رستورانت و پارکنگ وسیع و مجهز که روز و شب در خدمت مسافرین است میباشد .

امید که این معلومات مورد پسند شما قرار گرفته باشد.

 

 About the author

160