مریم

Posted on at


ساعت دوم به صنف چهارم الف درس داشتم.داخل صنف شدم جوجه هاهمه به احترام از جایشان بلند شده سلام کردند.جوابشان را با تبسم دادم.صنف کوچک بود؛میز نداشت همه روی موکت نشسته بودند.هوا گرم بود وازهمین خاطر بعضی از شاگردان روسری خود را از سر برداشته بودند.هیچکدامشان را نمی شناختم خواستم که خود را معرفی کنند.هرکدام بلندشده با زبان شیرین کودکانه خودرا معرفی میکرد.نوبت به نفر ششم از ردیف اول رسید گفت:من مریم جامی هستم ودر 24 حوت به دنیا آمدم.جای شماخالی عجب جوجه دوست داشتی یی بود؛چشمانی پرنور،گونه هایی شاداب،لبانی پرخنده با موهای فرفری! از همان کودکی به فهم پیرامونش علاقمند بود امروزمریم کوچک صنف چهارم الف بیست ساله شده وسال دوم ادبیات راهم طی کرده است اومثل گذشته عاشق مطالعه وتحقیق وعلاقمند باران وپیاده روی است بااین تفاوت که امروز افکارش آسمانی تروآرمانهایش بزرگترشده استاو یک مجموعه شعر آماده برای چاپ دارد و زیبا شعرمی گوید


نمونه کلامش


اینک نیستی دل دریا شکسته است


آبی ترین ترانه فردا شکسته است


لبخندخوشه زاروشمیمی زطرح صبح


حتی که طرح شاعرتنها شکسته است


برروی بوم عشق که یک رنگ بوده است


رنگی زنقش باورفردا شکسته است


بی تو قبول کن که دل منزوی من


با یاد چشمهای توزیبا شکسته است


دیگر چقدرسنگ به دریا همی زنم


دریا!توشاهدی که دل ما شکسته است


وقتی با او به گفتگو می نشینیم بسیار می فهمد واین فهمش را مدیون همدم همیشگی اش کتاب میداندمریم به فعالیت زیاد زنان در جامعه می اندیشدوبرای زنان سرزمینش پرواز تا اوج معنویت با بالهای سبزرا آرزو می کند


درشهرشماترانه رامیشه خرید


همبازی کودکانه رامیشه خرید


درشهرشمانگاه ژرف عاشق


هنگامه عاشقانه رامیشه خرید


درشهرشماتراوش ساکت لب


بی عدلی عادلانه رامیشه خرید


یا حس غریب شاعری یا غزلی


یاابری شاعرانه رامیشه خرید


درشهرشماکتاب ونقاشی وعشق


حتی دل مادرانه را میشه خرید


 About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160